Elinvoimavaliokunta, kokous 15.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 68 Kempele - Äppi

244Dno-2021-537

Perustelut

Janne Malkamäki esitti elinvoimavaliokunnan aloitteen:

"Visio:
 Lataa Kempele Äppi mukaan menoon! Ilmainen Kempele Äppi -mo­bii­li­so­vel­lus on oikotie kunnan ajankohtaisiin asioihin sekä suo­si­tuim­piin palveluihin. Se on pikatie esim. hammaslääkärin ajanvaraukseen se­kä kirjaston aukioloaikoihin. Sieltä löytyvät latukartat, ulkoilureitit ja muut liikuntapalvelut. Kempeleeseen saapuvalle vierailijalle Äppi on avain Kempeleeseen. Kempele Äppi tarjoaa kätevässä paketissa Kem­pe­leen uutiset, tapahtumat sekä kunnan käytetyimpien asioin­ti­pal­ve­lui­den ja aktiviteettien yhteystiedot.

Oletko kylällä kulkiessasi huomannut rikkinäisen katuvalon tai ihas­tel­lut jouluvalaistusta? Oletko saanut hyvän idean asuinalueesi viih­tyi­syy­den parantamiseksi? Kempele Äpin avulla voit saman tien lähettää kun­nal­le ilmoituksen, kehitysehdotuksen ja jopa kiitoksia. Voit ha­lu­tes­sa­si liittää mukaan valokuvan, sekä paikkatietoon perustuvan tar­kan sijainnin. Äpissä näet myös muiden lähettämää palautetta ja voit seu­ra­ta niihin saatuja vastauksia.

Jos haluat, kunta ja muut Äpissä mukana olevat toimijat voivat lä­het­tää sovelluksen kautta puhelimeesi suoraviestejä, esimerkiksi tärkeistä ajan­koh­tai­sis­ta asioista, kiinnostavista tapahtumista ja tarpeen vaa­ties­sa turvallisuuteen liittyviä häiriötiedotteita.

Kempele Äppi kokoaa yhteen myös Kempeleen kaupallisia palveluja ja niiden tuottajia. Mukana on mm. kauppoja, ravintoloita, lii­kun­ta­kes­kuk­sia ja hotelleja. Alueen kaikilla yrityksillä ja yhdistyksillä on mah­dol­li­suus tulla mukaan Kempele Äppiin.

Kempele Äppiä tehdään yhdessä kuntalaisten kanssa ja sitä kehitetään pa­laut­teen ja kehitysideoiden avulla. Tavoitteena on tehdä kaikkia kem­pe­le­läi­siä ja kempeleessä vierailevia palveleva mobiilialusta.

Kempele sopimuksen mukaan haluamme olla luovia ja kokeilemme uu­sia toimintamalleja sekä hyödynnämme uusinta teknologiaa. Olem­me aktiivisesti mukana verkostoissa ja osallistamme sidosryhmiä. Kem­pe­le Äppi on kaikkea tätä ja paljon muuta.

Aloite:  Elinvoimavaliokunta esittää, että Kempeleen kunta selvittää Kempele Äp­pi -mobiilisovelluksen toteutus-, sisältö- ja rahoitusvaihtoehtoja.
Tiedon ja ideoiden lähteenä kannattaa käyttää esim. Helsingin, Tam­pe­reen ja Jyväskylän kaupunkien vastaavia mobiilipalveluja ja niiden han­kin­nas­ta ja ylläpidosta vastaavia kunnan toimihenkilöitä."


Valt 50 § (1.9.2021:   Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Khall 246 § (21.9.2020):  Kunnanhallitus lähettää aloitteen hallintopalvelujen valmisteltavaksi ja elinvoimavaliokunnan ohjattavaksi.

_____

Hallintopalveluissa on arvioitu mobiilisovelluksen hankinnan kustannuksista ja resurssoinia. Kempeleen kunnan viestintätiimi on tehnyt selvitystä mobiilisovelluksen käyttöönotosta Janne Malkamäen syyskuussa 2020 tehdyn aloitteen pohjalta.

Sovellusten käyttäjäkokemus

Lähtökohtaisesti mobiilisovellukset ovat tavallisimmin keskittyneet johonkin tiettyyn asiakokonaisuuteen, henkilökohtaiseen viestintään, ratkomaan spesifejä arkipäivän ongelmia ja tarjoamaan nopeaa palvelua päivittäiseen asiointiin (vrt. pankkisovellukset, Facebook tai vaikkapa mobiililiput).

Esimerkkinä Kokkolan kaupungin tilaama Kokkola Stories, joka tarjoaa tarinoita kaupungin historiallisista kohteista. Noin 50 tuhannen asukkaan kaupungin sovellusta on tähän mennessä ladattu noin sata kertaa.

Aloitteessa mainittu 241 000 asukkaan Tampereen mobiilisovellusta on ladattu Play Kaupasta 1000 kertaa. VisitTampereen omaa sovellusta on ladattu 10 000 kertaa. Vuonna 2019 Tampereen majoitusliikkeissä kirjattiin 1,18 miljoonaa yöpymistä.

Useat kunnat ovatkin kokeneet sovellusten käyttäjämäärän siinä määrin pettymykseksi, että niistä on luovuttu kokonaan (esim. Oulu).

Katse onkin suuntautunut nyt vahvasti verkkosivuihin. Mm. osana käytettävyyttä ja saavutettavuutta kunnan verkkosivujen tulee olla mobiilikäytettävät ja tähän olemme viestinnässä keskittyneet ja tämä tulee olemaan keskiössä myös tulevaisuudessa.

Kempeleen kunnan verkkosivujen kehittäminen on ollut ja on yhä jatkuvan päivityksen alla, jotta saavutettavuusdirektiivin mukaiset vaatimukset toteutuvat. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyi portaittain 23.9.2019 ja jatkuu edelleen. Kempeleen kunnan viestintätiimin tavoitteena on, että kempele.fi-sivusto tarjoaa käyttäjälleen tietoa helposti ja saavutettavasti.

Google Analyticsin mukaan kempele.fi-sivuston vierailukerrat jakautuvat niin, että noin 66% vierailijoista käyttävät sivustoa puhelimella. Verkkosivujen suosiminen kannattaa myös siinä mielessä, että useimmat käyttäjät ovat tottuneet hakemaan tietoa hakukoneiden kautta, sen sijaan että hakeutuisivat suoraan tiettyyn sovellukseen tai verkkosivustolle. Mobiilisovellusten sisältö ei tule näkyviin hakutuloksiin.

Mobiilisovellusten hinta-arviot

Kävimme läpi useita mobiilisovellustoimittajia. Alustavan hinta-arvion tekeminen on vaihtelevien hinnoitteluperusteiden takia haastavaa. Käyttöönoton kustannukset vaihtelivat muutamasta tuhannesta jopa 50 000 euroon. Trendinä tuntui olevan, että se, minkä käyttöönoton hinnassa voittaa, sen ylläpitokustannuksissa häviää. Eräässä esimerkissä kuukausittaiset ylläpitokustannukset vaihtelivat tuhannesta viiteen tuhanteen euroon kuussa, riippuen mm. siitä kuinka paljon sovellusta halutaan kehittää ja tietysti myös sovelluksen laajuus vaikuttaa sen kustannuksiin. On huomattava, että visioitu sovellus on hyvin laaja. Jatkuva kehitys myös maksaa aina lisää ylläpitokustannusten päälle.

Työresursointi

Kunnan palveluiden saatavuus ei saa olla laiteriippuvaista tai vaatia erillisten sovellusten asentamista. Siispä kaikki sovelluksessa oleva sisältö tulee joka tapauksessa löytyä vastaavalla tavalla myös verkkosivuilta. Käytännössä mobiilisovellus tuplaa verkkojulkaisuun käytettävän ajan, sillä tieto täytyy formatoida ja julkaista niin verkkosivuilla kuin sovelluksessakin. Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, että mobiilisovelluksen lanseeraus vaatii oman markkinointiprojektinsa ja sovelluksen tunnettavuutta tulee pitää yllä jatkuvalla markkinoinnilla, sillä ihmiset eivät todennäköisesti ajaudu sen piiriin orgaanisesti.

Valiokunnan ohjaus:

 

Mahdolliset ohjauksesta poikkeavat näkemykset: