Elinvoimavaliokunta, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Rakentamiskehotukset

244Dno-2021-1108

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 97§ 1 momentin mukaan;
 Kunta voi sen jälkeen, kun asemakaava on ollut voimassa vähintään kaksi vuotta, antaa rakentamiskehotuksen sitovan tonttijaon mukaisen tontin omistajalle ja haltijalle, jos tontin sallitusta kerrosalasta ei ole käytetty vähintään puolta tai asemakaavan mukaista tonttia ei sillä olevien rakennusten käyttötarkoitus, sijainti, rakentamistapa ja muut seikat huomioon ottaen ole rakennettu pääasiallisesti asemakaavan mukaisesti.  

ja 4 momentin mukaan;
Mitä tässä pykälässä säädetään tontista ja sen omistajasta ja haltijasta, koskee myös muuta sellaista aluetta, joka on asemakaavassa tarkoitettu rakennuspaikaksi, sekä tällaisen alueen omistajaa ja haltijaa.

sekä 3 momentin mukaan;
Jollei asemakaavan mukaista tonttia ole rakennettu 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kolmen vuoden kuluessa siitä, kun rakentamiskehotus on annettu asianosaiselle tiedoksi, kunnalla on oikeus ilman erityistä lupaa lunastaa asemakaavan mukainen tontti. Lunastuksen toimeenpanoa on haettava vuoden kuluessa rakentamiseen varatun määräajan päättymisestä.

Hallintomenettelylain 15§ perusteella asianosaista tulee kuulla ennen rakentamiskehotuksen antamista. Asia voidaan ratkaista, vaikka kirjallista vastinetta ei olisi jätetty määräaikaan mennessä. 

Kokouksessa käydään läpi mahdolliset rakentamiskehotuskohteet vuodelle 2022.
 

Valiokunnan ohjaus:

Elinvoimavaliokunta (30.11.2021):

Elinvoimavaliokunta ohjasi, että rakentamiskehotuksia annettaisiin vuonna 2022 osalle kohteista, mutta tehdään tarkempi analyysi kohteista ja jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Mahdolliset ohjauksesta poikkeavat näkemykset:

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Valiokunnan työn pohjalle on tehty analyysiä mahdollisista rakentamiskehotuskohteista eri näkökulmista.

 

Valiokunnan ohjaus:

Elinvoimavaliokunta (21.12.2021):

Elinvoimavaliokunta ohjasi, että annettaisiin rakentamiskehotukset vuonna 2022 seuraaville tonteille:

23020-5, 1053-1 ja 1053-4

Rakentamiskehotuksia ja niiden vaikutusta ohjattiin tarkastelemaan jatkossa vuosittain. Periaatteena olisi, että sama omistaja voisi saada yhdestä tontista kehotuksen / vuosi. Rakentamiskehotuksia annettaessa asiaan vaikuttavat tontin kysyntä, kaavoitus ja maankäytön suunnittelu, mahdollisten lunastusten budjetointi sekä aikaisemmat kuulemiset.

 

 

 

 

Mahdolliset ohjauksesta poikkeavat näkemykset: