Elinvoimavaliokunta, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kempeleen asemakaavan muutos / Pirilän alue / Luonnosvaihe

244Dno-2021-46

Valmistelija

  • Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi
  • Suvi Jänkälä, kaavasuunnittelija, suvi.jankala@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen kunta on asettanut nähtäville 18.5. – 17.6.2022 Pirilän alueen kaavaluonnosaineiston. Asemakaavaprosessissa tutkitaan Piriläntien varren maatalousalueiden muuttamista asuntorakentamiseen, Pirilän alueen käyttötarkoitusta, sekä osayleiskaavan mukaisen uuden katu- ja pyörätieyhteyden osoittamista Eteläsuomentieltä Piriläntielle. Asemakaavan muutos sijoittuu pääosin Piriläntien, Kirkkopolun, Hovintien, Tuomitien ja Kiiesmetsän rajaamalle alueelle. Asemakaavan muutos koskee Ollilan kortteleita 1020 ja 1036 sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalous-, katu- ja viheralueita.  Asemakaavalla muodostuvat korttelit 1054-1076 sekä niihin liittyviä erityis-, katu- ja viheralueita.

Valiokunnille esitellään kaavaluonnoksen ratkaisuja, sekä niitä perustelevia valmisteluvaiheen selvityksiä ja palautetta. Palautteen johdosta kaavarajausta on tarkistettu ja hankkeen aiheuttamia liikenne-, ilmasto-, maisema- ja kulttuuriympäristövaikutuksia on tutkittu. Liikenteen ja hulevesien yleissuunnittelu on käynnistetty ja meluselvitys valmistuu ehdotusvaiheeseen mennessä. Alueelle on laadittu sitovaksi tarkoitetut rakennustapaohjeet, jotka edistävät ympäristön rakentumista korkealaatuisena ja vehreänä asumisen, kulttuurin, virkistyksen ja viihtymisen alueena.

Valiokuntien ohjauksissa on korostettu alueen kulttuuriympäristöarvoja sekä väljää, vihreää, toiminnallista, turvallista, kuntalaisia palvelevaa, aktiiviseen elämäntapaan kannustavaa ympäristöä ja toisaalta taloudellisia reunaehtoja, riittävää rakentamisen tehokkuutta alueella. Valtuustoaloitteen 8.11.2021 mukaan hiiltä sitovaa rakentamista olisi edistettävä kunnassa ja Pirilän alueen asemakaavassa, ja rakennustapaohjeissa tulisi määrätä, että alueelle saa tulevaisuudessa rakentaa vain puurakennuksia.

Valiokunnilta pyydetään ohjausta jatkosuunnitteluun. Erityisesti haetaan linjausta siihen, miten puukerrostalorakentamista tulisi edistää alueella.

Elinvoimavaliokunta (7.6.2022):

Elinvoimavaliokunta ohjasi, että kaikkia kaava-alueen asuinkortteleita koskisi määräys pääsääntöisestä puurakentamisesta.