Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 441 Kempeleen asemakaavan muutos, Paiturin korttelit 12002 ja 12003 / vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

244Dno-2020-1

Valmistelija

  • Suvi Jänkälä, kaavasuunnittelija, suvi.jankala@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen kunnalle on jätetty 12.3.2020 kaavoitusaloite koskien Paiturin alueen korttelin 12002 tontteja 19 ja 21. Elinvoimavaliokunta on ohjannut aiesopimuksen sisältöä ja selvittämään mahdollisuuden laajemman kokonaisuuden asemakaavatarkasteluun. Lisäksi elinvoimavaliokunta on ohjannut kaavaluonnoksen sisältöä. Kaavoitus on valmistellut kaavoitukseen ryhtymistä saadun ohjauksen mukaisesti.

Aiesopimuksen valmistelussa on määritetty kaavoituksen tavoitteet sekä maanomistajien kustannusvastuut. Maanomistajat vastaavat kaavoituksen kustannuksista kokonaan sekä maksavat maanarvonnousuun sidotun kaavakorvauksen. Sopimuskaavan hyväksyminen edellyttää aiesopimuksissa määritettyjen periaatteiden mukaisia maankäyttösopimuksia.

Kaavamuutos koskee korttelin 12002 tontteja 19-21 ja korttelin 12003 tontteja 5 ja 10-16 sekä niihin liittyviä katualueita. Alueen pinta-ala on noin 1,9 ha. Suunnittelualue on voimassaolevassa asemakaavassa väljää omakotitaloaluetta. Muutoksen kohteena olevista tonteista pääosa on rakentumattomia tai rakennuskannaltaan purkukuntoisia. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia maltillisesti tiivistäen asuinrakentamisen mahdollisuuksia suunnittelualueen toteutumattomilla tai vajaasti rakentuneilla tonteilla.

Kaavaluonnoksessa on esitetty kahdeksan erillispientalotontin (AO, indeksi -34), joille voidaan kullekin rakentaa omakotitalo, korvaamista neljällä asuinpientalojen tontilla (AP), joille voidaan toteuttaa erillis- tai kytkettyjä pientaloja sekä neljällä erillispientalojen tontilla (AO), joille kullekin voidaan toteuttaa omakotitalo tai paritalo. On esitetty katualueen kavennetamista hieman Paiturintien-Piriläntien risteysalueen tuntumassa sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan tontin (ET) osittaista liittämistä asuintonttiin. Lisäksi Patokujan kääntöpaikan tilavaraus tarkastellaan. Piriläntielle ei esitetä uusia liittymiä.

Kokouksen liitteenä ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos, asemakaavaselostusluonnos sekä otteet rekisterikartasta ja voimassaolevasta asemakaavasta.

Kaavoittaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus päättää käynnistää Paiturintien asemakaavamuutoksen valmistelun ja hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluaineiston asetettavaksi nähtäville kuulemista varten.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan päätösehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Todetaan, että esteelliset (asianosaisia) Heikki Alakärppä, Valtter Tahkola ja Ahti Tahkola poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Heikki Alakärppä, Valtter Tahkola, Ahti Tahkola

Tiedoksi

Kaavoitus