Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 448 Kirkonkylän koulun D-talon lisäväistötilat

244Dno-2021-465

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi
Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valtuusto käsitteli seminaarissaan 1.3.2021 Kirkonkylän koulun D-talon tilannetta, ja oppilaiden ja henkilökunnan siellä jo pitkään jatkuneita ongelmia erityisesti sisäilman kanssa. Valtuutettujen kannanotot puolsivat seminaarissa vahvasti D-talon käytön siirtämistä väistötiloihin, kunnes uusi koulukampus valmistuu alueelle.

Asiaa on valmisteltu seminaarin ohjauksen jälkeen teknisen johtajan, Kirkonkylän koulun rehtoreiden ja henkilöstön sekä ruokapalvelupäällikön kanssa yhteistyössä. Valmistelussa on tutkittu väistötilojen sijaintimahdollisuuksia, laadittu tilaohjelmaa, arvioitu kustannuksia ja selvitetty realistista väistöjen toteuttamisaikataulua. Uusia väistötiloja tarvitaan n. 450 oppilaalle ja 65 työntekijälle. Tilat saadaan sopimaan Pirilän piha-alueelle, ja tiloja arvioidaan tarvittavan noin 3 000 neliötä (ilman ruoksasalia, keittiötä ja teknisten töiden tiloja). Kokonaiskustannukset ovat tämän hetkisen arvion mukaan karkeasti noin miljoona euroa/v (perustaminen, rakentaminen/purkaminen, tilavuokrat, kiinteistön ylläpitokustannukset ym.) ja tilojen realistinen valmistumisaikatulu on markkinatiedustelun perusteella vuoden loppu 2021. Ennen kilpailutuksen käynnistämistä selvitetään mahdollisuus hankkia osa vuokratiloista siirtokelpoisina kunnan omistukseen (siirto Linnakankaan koulun yhteyteen lisätilaksi myöhemmin). 

Resurssivaliokunta (19.4.2021):
Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn tiedoksi. Valiokunta ohjaa etenemään esittelyn mukaisesti siten, että väistötilat sijoitetaan Pirilään. Valiokunta hyväksyy suunnitellun tilaohjelman siten, että tekninen tila ja ruokailutila jäävät entisiin tiloihin. Resurssivaliokunta edellyttää vielä kriittistä harkintaa ratkaisuissa ja tiloissa, erityisesti erityisluokkien osalta. Vuorolukua tulee vakavasti harkita ja selvittää sen mahdollinen käyttöönotto tarvittavien neliöiden vähentämiseksi.

Palveluvaliokunta (19.4.2021):
Palveluvaliokunta esittää, että Kirkonkylän koulun D-talon väistötilojen järjestämistä jatketaan esitetyllä tavalla. Jos Kirkonkylän koulun keittiö ja ruokailutilat ovat käyttöön sopimattomat, niiden ensisijainen korvaaminen pitää miettiä muulla tavoin kuin rakentamalla uudet väistötilat. Keittiön korvaaminen voidaan järjestää mm. ostopalveluina tai vuokraamalla sopivat tilat. Ruokailu voidaan järjestää esim. luokissa. Väistössä olevan rakennuksen irtokalusteita ja välineistöä pitää hyödyntää Kirkonkylän koulun uudisrakennuksen irtokalusteiden ja välineistön hankinnan yhteydessä.

Tekninen johtaja / Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy Kirkonkylän koulun D-talon väistötilojen eteenpäin viemisen valiokuntien ohjausten mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kirkonkylän koulun D-talo korvataan väistötiloilla (poislukien teknisen työn tilat, valmistuskeittiö ja ruokasali) uuden koulun valmistumiseen saakka.

Väistötiloja tarvitaan noin 3 000 neliötä (n. 450 oppilasta + 65 työntekijää) ja ne sijoitetaan Pirilän alueelle. Väistötilojen arvioitu vuosikustannus on suuruusluokaltaan n. 1 000 000 euroa (perustamistyöt, rakentamis-/purkamistyöt, tilavuokrat, kiinteistön ylläpitokustannukset jne.). Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston päätettäväksi myöhemmin valmistelun edetessä ja kustannusten tarkentuessa. Tavoite on, että oppilaat siirtyvät uusiin väistötiloihin lukukauden 2022 alussa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.             

Valmistelija

Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Perustelut

Kirkonkylän D-talon väistötilahankinnasta on 30.6.2021 julkaistu hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Hankinnan kohde oli tarkemmin kuvattuna 29.6.2021 päivätyssä tarjouspyynnössä liitteineen. Kyseessä on ollut julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittävä urakkahankinta. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset tuli jättää sähköisesti Hankintayksikölle 10.8.2021 klo 16.00 Suomen aikaa mennessä. Tarjousten jättämiselle varattuun määräaikaan mennessä saatiin tarjous yhdeltä (1) tarjoajalta, Adapteo Finland Oy:ltä.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus päättää keskeyttää Kirkonkylän D-talon väistötilahankinnan. Kilpailutuksessa väistötilahankintaan saatiin vain yksi tarjous. Kilpailua ei näin ole syntynyt, eikä Hankintayksikkö voi suorittaa riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken. Lisäksi tarjous ylittää valtuuston määrärahavarauksen yli 50 %.lla. Hankintayksiköllä on siten hankintalain 125 §:n mukainen todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankinta. Lisäksi kunnanhallitus päättää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella pitää keskeytetyn menettelyn hankinta-asiakirjat kokonaisuudessaan salassa, kunnes hankintapäätös uudessa hankintamenettelyssä on tehty tai hankinnan toteuttamisesta on kokonaan päätetty luopua.

Lisäksi ehdotan, että hallitus esittää valtuustolle, että kirkonkylän D-talon väistötilat kilpailutetaan uudelleen yhdessä koulun kanssa valmisteltavan uuden tilaohjelman mukaisesti siten, että vuosikustannukset pysyvät valtuuston aiemmin hyväksymässä suuruusluokassa. Tästä asiakohdasta ei ole muutoksenhakuoikeutta. 

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Perustelut

Kirkonkylän D-talon väistötilahankintaa on jatkovalmisteltu syksyn 2021 aikana valtuuston päätöksen (6.9.2021 § 89) mukaisesti. 

Tekninen johtaja kertoi kunnanhallituksen kokouksessa 11.10.2021 § 357 Kirkonkylän koulun D-talon väistötilavalmisteluista sekä Linnakankaan koulun muutos- ja lisätilavalmisteluista. Keskusteluissa nousi esille hankkeiden yhteensovittamisen haasteet, joita ovat hankkeiden aikataulujen yhteensovittaminen, oppilaiden kuljettaminen sekä tilaohjelmien yhteensovittaminen molempien koulujen tarpeiden mukaisesti. Keskustelujen jälkeen kunnanhallitus ohjasi tekemään Kirkonkylän D-talon oppilaille vielä sisäilmaoirekyselyn ulkopuolisella tekijällä oireiden laadun ja laajuuden selvittämiseksi ja tilanteen päivittämiseksi. Sisäilmaoirekysely toteutettiin yhteistyössä THL.n kanssa viikolla 46 (15.-19.11). Sisäilmaoireilun kyselyn tulokset liitteenä. 

Tekninen johtaja kertoi kunnanhallituksen kokouksessa 29.11.2021 § 414 Kirkonkylän koulun lisäväistötilatarpeiden valmistelun tilanteesta. THL:n kanssa toteutetun sisäilmaoireilukyselyn lisäksi myös AVI ja työterveysviranomaiset ovat päivittäneet arviotaan D-talon tilanteesta. Työterveyslääkärin lausunto 26.11.2021 liitteenä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on järjestänyt työsuojelutarkastuksen kohteessa 3.11.2021, josta lopullinen tarkastuskertomus saadaan käyttöön ma 13.12. hallituksen kokoukseen mennessä.

Kirkonkylän koulun D-taloon on tehty syksyn aikana myös lisätutkimuksia, tutkimusmuistio 29.9.2021 liitteenä. D-talon tilanteesta on järjestetty myös Oulun seudun ympäristötoimen kanssa yhteistyökokous 19.10.2021. Kokouksen muistio liitteenä. Kiinteistöpäällikkö ja konsultti ovat tehneet D-taloon tarkastuskierroksen 22.11.2021, tarkastusmuistio liitteenä. Lisäksi 26.11.2021 on pyydetty kohteen kuntotutkimukset tehnyttä yritystä laatimaan sisäilmaolosuhteiden seurantasuunnitelma sekä laatimaan tutkimussuunnitelma sisäilman mikrobipitoisuuden mittauksista.

Kaikkeen edellä kerrottuun selvittelyyn perustuen on arvioitu eri toimijoiden kesken Kirkonkylän koululle tarvittavaa uutta lisäväistötilan laajuutta ja valmisteltu tarvittavien väistötilojen tilaohjelmaa kilpailutusta varten.

Tekninen johtaja:
Työterveyslääkärin lausuntoon 26.11.2021, oppilaille tehtyyn oirekyselyn 1.12.2021, seurantasuunnitelmaan 3.12.2021, lukuisiin tutkimuksiin ja kokonaisarviointiin perustuen ehdotan, että kirkonkylän koulun D-talon tiloja korvataan lisäväistötiloilla uuden koulun valmistumiseen saakka (pois lukien teknisen työn tilat, valmistuskeittiö, ruokasali sekä erillisen liitteen mukaiset luokat). Uusia väistötiloja tarvitaan noin 1 500 hyötyneliötä (n. 290 oppilasta + n. 31 työntekijää) ja ne sijoitetaan Pirilän alueelle. Talousarviossa 2022 on varauduttu 500 000 euron lisäväistötilakustannuksiin syksyn 2022 osalta. Tavoite on, että oppilaat siirtyvät uusiin lisäväistötiloihin syyslukukauden 2022 alkaessa. D-talossa ilmenevää mahdollista sisäilmasta johtuvaa oppilas- ja henkilöstöoireilua seurataan jatkuvasti ja toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi tehdään yhdessä eri asiantuntijoiden kanssa tarpeen mukaan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen johtaja