Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 444 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2022

244Dno-2021-1178

Valmistelija

  • Virpi Leinonen, va. sosiaali- ja terveysjohtaja, virpi.leinonen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: Erityisryhmien palveluesimies Maaret Alavesa, p 040 3576 445, kotihoidon johtaja Raija Inkala, p. 050 3169 686

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettaville annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoidettavan henkilökohtaisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, mikä tarkoittaa sitä, että yksilöllä on oikeus palveluun kunnan varaamien määrärahojen rajoissa. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5§:ssä. Lain 6§:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465 ja vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on 1,501. Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 2,46 prosentin korotusta vuoteen 2021 verrattuna.

Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden indeksitarkistuksen jälkeen hoitopalkkion vähimmäismäärä 1.1.2022 lukien on 423,61 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 847,22 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2022 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen.

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu 1.8.2011 alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon palkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 2,46 prosentin korotus tehdään 1.1.2022 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.

Omaishoitajan lakisääteisen ja harkinnanvaraisen vapaan aikaisesta hoidosta kunta voi periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992, 6b §) säädetyn maksun.

Kempeleen kunnan omaishoidontuen myöntämisen kriteerit ja ohjeet on päivitetty yhtenäisiksi vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon osalta 1.6.2021 alkaen.

Uudet omaishoidon tuen maksuluokat ja palkkiot ovat vuonna 2022:

1. Maksuluokka               423,61 €/kk/2022             (413,45 €/kk/2021)

2. Maksuluokka               722,67 €/kk/2022             (705,32 €/kk/2021)

Erityismaksuluokka         932,25 €/kk/2022             (909,87 €/kk/2021)

 

Uudet sijaishoitopalkkiot maksuluokittain ovat vuonna 2022:                 

Maksuluokka 1.                67,87 €/vrk/2022              (66,24 €/vrk/2021)                                

Maksuluokka 2.                79,16 €/vrk/2022              (77,26 €/vrk/2021)                                      

Asiakasmaksu omaishoitajan lakisääteisen ja harkinnanvaraisen vapaan aikaisesta hoidosta on 11,60 euroa/vrk (11,40 euroa/vrk/2021).

Sosiaali- ja terveysjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus päättää omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2022 alkaen esityksen mukaisesti. 

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Va. sosiaali- ja terveysjohtaja, erityisryhmien palveluesimies, kotihoidon johtaja