Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 449 Opetusryhmän perustaminen / Ylikylän koulu

244Dno-2021-1126

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Ylikylän koulu on aloittanut toiminnan syksyllä 2021 106 seitsemännen luokan oppilaalla. Tällä hetkellä oppilaita on 113. Neljä oppilasta on tullut Kirkonkylän koululta koulun sisäilmahaitoille altistumisesta johtuen. Loput ovat kuntaan Ylikylän koulun oppilaaksiottoalueelle muuttaneita oppilaita. Kirkonkylän koululta on edelleen siirtymässä oppilaita Ylikylän koululle. Ryhmäkoot ovat kasvaneet, mikä johtaa mm. turvallisuusmääräysten ylittämiseen, oppimisen haasteisiin, oppimisen tuen toteutuksen vaikeutumiseen jne. Opetusryhmän perustaminen on välttämätöntä mm. seuraavista seikoista johtuen:

  • turvallisuusmääräykset ylittyvät
  • ryhmäjaot mahdollistavat oppimisen tuen toteuttamisen (TT oppilaita 19 ja ET oppilaita 2)
  • ikäluokassa poikkeuksellisen paljon tuen tarvitsijoita
  • lukujärjestysteknisesti ja tilojen käytön kannalta pelkästään yhden jakoryhmän perustaminen (kemiassa, käsitöissä ja kotitaloudessa) ei ole mahdollista. Ko. aineissa tilat eivät riitä => oppilaiden koulupäivät venyvät klo 16 asti ja oppilaiden hyppytuntien välttäminen on mahdotonta

Uutta opettajan virkaa ei perusteta vaan kasvanut oppilasmäärä edellyttää uuden opetusryhmän perustamisen.  Ylikylän koulun virassa olevat aineenopettajat opettavat ko. ryhmän tunnit. Yhden yläkoulun opetusryhmän lisätuntitarve on noin 30 h/vk. Kevään -22 aikana voidaan syntyviin kustannuksiin käyttää koronatukena tullutta määrärahaa. Lisätuntitarve 30 h / vk tarkoittaa n. 50 000 e kustannuksia.

Palveluvaliokunta (16.11.2021):
Palveluvaliokunta sai tietoa lisäopetusryhmän tarpeesta Ylikylän koululle. Lisäryhmän tarve koskee seitsemättä luokka-astetta, mm. kotitalouden, kemian ja teknisen/käsityön opetusta. Kyseessä on oppilaiden ja opettajien työturvallisuus sekä tilojen rajallisuus. Ryhmissä on erityisen ja tehostetun tuen oppilaita sekä Kirkonkylän koululta sisäilmaongelmien vuoksi siirtyneitä oppilaita. Vuoden 2022 loppuun saakka on mahdollisuus hyödyntää saatua koronatukea syntyviin kustannuksiin. Näihin perustuen palveluvaliokunta näkee, että lisäluokan perustaminen on tarpeellinen ja perusteltu.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy uuden opetusryhmän perustamisen palveluvaliokunnan ohjauksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus toteaa, että ennen kuin lisäryhmän perustamisesta päätetään, selvitetään opetuksen resurssien jakautumista kunnan 1-9-vuosiluokkien koulujen kesken (Ylikylä, Kirkonkylä, Linnakangas) laajemmin. Selvityksessä tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot: 1) oppilaiden määrä/7-luokan ryhmät/koulu, 2) opetustunteja/oppilas/koulu, 3) opetuksen kustannus/oppilas/koulu ja 4) erityisopetuksen resurssi/oppilas/koulu. Selvitys helpottaa esitetyn lisäresurssin tarpeen asemoimista opetuksen kokonaisuuteen ja auttaa hahmottamaan resurssien määrää ja jakautumista koulujen kesken sekä huolehtimaan resurssien tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta kohdentumista eri yksiköiden kesken niiden erityispiirteet huomioiden.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja