Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 453 Otto-oikeusasiat

Perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Toimintasäännön 65 § mukaan viranhaltijan päätöksestä on ilmoitettava neljän päivän kuluessa päätöksenteosta niille  viranomaisille, joilla on otto-oikeus. Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää toimintasäännön 64 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

Viranhaltijoiden 24.11.-8.12.2021 välillä tekemät ottokelpoiset päätökset on saatettu kunnanhallituksen tietoon luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.

Kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttämisestä on ilmoitettava viimeistään sen ajan kuluessa, kun kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä eli 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei otto-oikeutta näiden päätösten osalta käytetä.

Päätös

Todetaan, että esteellinen (asianosaisena lähiomainen) Pirjo Heikkinen poistui elinkeinojohtajan päätöksen 65 § / 29.11.2021: Yritystontin varaus /Hakamaa 11006-1 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Pirjo Heikkinen