Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 443 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärät ja tulorajat 1.1.2022 alkaen

244Dno-2021-1183

Valmistelija

  • Virpi Leinonen, va. sosiaali- ja terveysjohtaja, virpi.leinonen@kempele.fi

Perustelut

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992, muutokset 1201/2020) ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa (912/1992) olevat asiakasmaksujen enimmäiseuromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin tai työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksitarkistetut euromäärät tulevat voimaan 1.1.2022.

Kansaneläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin tulee noin 1,36 prosentin korotus ja työeläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin noin 1,78 prosentin korotus. Asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä maksukaton euromäärä nousevat. Tulosidonnaisia maksuja koskevia vähimmäiskäyttövaroja sekä kotihoidon maksujen tulorajoja nostetaan, mikä alentaa maksuja. Vuoden 2022 alusta terveydenhuollon maksukattoon lasketaan mukaan aiempaa enemmän maksuja, muun muassa suun terveydenhuollon maksut ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Kalenterivuotuisen maksukaton euromäärä on 692 euroa. Kun maksukatto ylittyy, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka. Asiakasmaksulaissa ja –asetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksuista. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan. Kunnalla on oikeus periä laissa säädettyjä enimmäismaksuja pienempiä maksuja.

Liitteenä taulukko asiakasmaksulain ja -asetuksen indeksitarkistetuista euromääristä. Taulukon tiedoista poiketen, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon vähimmäiskäyttövara Kempeleessä on 200€. 

Sosiaali- ja terveysjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan taulukon mukaisesti asiakasmaksujen enimmäismäärät ja tulorajat 1.1.2022 alkaen. Lukuun ottamatta pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon vähimmäiskäyttövaraa, joka esitetään säilyvän ennallaan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen. 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Va. sosiaali- ja terveysjohtaja