Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 451 Valtuustoaloite / Kouludemokratian kehittäminen Kempeleessä / Onni Kuivala ym.

244Dno-2021-1185

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Onni Kuivala esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. allekirjoittaman aloitteen,

"Tausta:

Olemme Kempeleessä etuoikeutetussa ja hienossa tilanteessa. Meillä on monta nuorta valtuutettua, kunnassamme toimii aktiivinen Nuorisovaltuusto, sekä joka koululla ahertaa oppilas- ja opiskelijakunta. Osallisuuden tunteen tavoitteellinen lisääminen kuntatasolla on kuitenkin tarpeellista ja tavoiteltavaa myös Kempeleessä. 26.11 Kempeleen Pikkuparlamentin kokouksessa nousi ilmi, että lapset ja nuoret toivovat lisää koko kouluyhteisöä koskevaa demokratiaa. mm. Koko oppilaskuntaa eli joka ikistä oppilasta tai opiskelijaa koskevaa demokratiaäänestystä toivottiin myös arkisia tai keskisuuria päätöksiä tehdessä. Perusteluna aloitteelle on myös opetussuunnitelma, jossa tavoitteena demokratian ja lastenoikeuksien toteutuminen.

Osallisuuden edistäminen kasvattaa lapsia ja nuoria ihmisinä ja opettaa heille tarpeellisia yhteistyö- ja vaikuttamistaitoja. Mitä suurempi osa nykyisistä nuoristamme vaikuttaa jo nyt, sitä suurempi osa meillä on vaikuttajia myös tulevaisuudessa. Näin ollen oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen päätöksentekoon tai ideointiin on tärkeää myös oppilas ja opiskelijakuntien hallitusten ulkopuolella.

Toteutusehdotus 1:

Kouludemokratian ja osallisuuden lisäämiseksi Kempeleen kunnassa lisätään demokraattisia vaikuttamisen mahdollisuuksia, jossa jokainen lapsi/nuori pääsee osaksi vaikuttamisprosessia. Lapset ja nuoret nostivat itse esille, että esim. äänestysten järjestäminen, jossa jokaisella oppilaalla olisi demokraattisesti yksi ääni olisi tarpeen useamman kuin yhden kerran vuodessa heitä koskevia päätöksiä tehdessä.

Koulukohtaisia ideoita voisi olla esim. välitunnilla pelattavien pöytäjalkapallo ja -jääkiekko pelien välinen demokraattinen äänestys, äänestys taksvärkkirahojen käyttökohteesta tai vaikkapa äänestys siitä minkä värisiä säkkituoleja koululle hankittaisiin. Myös suuremmissa kysymyksissä kuten, vaikka oppitunnin pituutta määrittäessä lapsia ja nuoria tulisi jatkossa osallistaa ja kuulla entistäkin enemmän. Tässä vain muutama esimerkki, sillä kaikki vaikuttamisen paikat ovat tärkeitä lapsille ja nuorille.

Lapset ja nuoret voisivat esim. oppilas- ja opiskelijakunnan hallituksen johdolla järjestää kaikkia lapsia ja nuoria osallistavan äänestyksen tai mielipidekyselyn. Oppilas- ja opiskelijakuntien ohjaavat opettajat ja koulujen rehtorit tukisivat nuoria tuomalla esille mahdollisia osallistumisen paikkoja, kertoisivat mitkä vaihtoehdot ovat realistisesti toteutettavissa ja näin ollen äänestyksen arvoisia, sekä avustamalla ja demonstroimalla esim. kuinka koko yhteisöä osallistava äänestys koululla järjestetään.

Toteutusehdotus 2:

Jokaisella Kempeleen yhtenäiskoululla ja lukiossa, niin ikään jokaisella luokalla pidetään luokan- tai ohjaavan opettajan toimesta luokkakokous. Luokkakokouksen kesto voidaan sopia esim. rehtoreiden kesken tuntikiertoon sopivaksi.

Luokkakokouksen tavoitteena on keskustella oppilaita ja opiskelijoita puhuttavista tai pohdituttavista ajatuksista, ideoista tai asioista. Keskustelua ohjaisi opettaja. Luokkakokouksessa voitaisiin niin ikään keskustella myös kuulumisista ja tiedottaa tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Kokous olisi siis osaltaan myös kohtaamishetki lasten ja nuorten kanssa.

Koulun oppilas- ja opiskelijakunta sekä myös koulun henkilökunta voisivat tuoda kaikille yhteisiä valmisteltuja asioita luokkakokoukselle keskusteltavaksi. Luokkakokouksen yhteinen käyty keskustelun lopputulema, ajatus tai ideat voitaisiin viedä hallituksen jäsenten terveisinä oppilas- ja opiskelijakunnan hallitukseen.

Luokkakokous- mallin ajatuksena on osallistaa yhä useampi lapsi- ja nuori heitä koskevaan päätöksentekoon. He pääsevät vaikuttamaan ja oppivat keskustelu ja vuorovaikutustaitoja.

Luokkakokous-mallia toteutetaan jo nyt esim. Oulun Normaalikoululla. Esitän, että mallia ainakin kokeiltaisiin Kempeleessä. Kokeilu voitaisiin järjestää yhden lukukauden ajan ja lopuksi toteuttaa siihen osallistuneille oppilaille ja opiskelijoille kysely siitä, mitä mieltä he mallista ovat. Tämän jälkeen arvioidaan sen lisäämistä osaksi kouluarkea.

Resurssit ja kustannukset:

Kouludemokratiaa toteutetaan normaalina osana kouluarkea tavoitteellisesti muutaman kerran vuodessa. Oppilas- ja opiskelijakunnat osallistuvat valmistelemalla demokratiatoimia esim. äänestyksiä ja niiden toteuttamista kokouksissaan. Eri toteutusehdotuksia tutkittaessa ohjausta haettaisiin ainakin koulujen rehtoreilta ja Kempeleen Nuorisovaltuustolta. Ylimääräistä rahaa demokratian lisäämiseksi ei tarvitse talousarvioon varata, vaan toimintatapoja muutetaan tavoitteellisemmaksi ja koko opiskelijakuntaa osallistavaksi osana koulun normaalia jokapäiväistä toimintaa."

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus lähettää aloitteen peruspalvelujen valmisteltavaksi ja yhteisöllisyysvaliokunnan ohjattavaksi.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruspalvelut, yhteisöllisyysvaliokunta