Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 331 Kaavoituskatsaus 2021

244Dno-2021-948

Valmistelija

  • Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi

Perustelut

Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 §) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa käydään lyhyesti läpi tämänhetkinen kaavoitustilanne sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen sisältöön.

Kaavoituskatsaus on osa vuoropuhelua, jota kunta käy kaavoituksen eri vaiheissa kuntalaisten, maanomistajien sekä muiden osallisten ja yhteistyötahojen kanssa. Kaavoituskatsaus kertoo asukkaille heidän ympäristössään tapahtuvien muutossuunnitelmien lähtökohdista, sisällöstä, aikatauluista ja vaikutusmahdollisuuksista.                                  

Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kempeleessä asuntotonttitarjontaa hallinnoi teknisissä palveluissa maankäyttöpäällikkö ja yritystonttitarjontaa yrityspalveluissa elinkeinojohtaja. Kempeleen kunnan ajantasainen, jatkuvasti päivittyvä tonttitilanne löytyy kunnan nettisivuilta Tonttipörssistä. Lisäksi asuntotonttitarjontaa ohjaa Kempeleen asunto-ohjelma, jonka päivityksen vuosille 2020-2025 valtuusto hyväksyi kokouksessaan 1.9.2020 § 46.

Kempeleen kunnan kaavoituskatsauksessa 2021 avataan kunnan maankäyttöperiaatteita, kaavahierarkiaa ja kaavoitusprosessin kulkua. Kaavoituskatsauksen teksti sekä kartta Kempeleen kunnan valmistuneista, vireillä olevista ja tulevista yleis- ja asemakaavahankkeista ovat esityslistan liitteinä.  

Kaavoituskatsauksesta on lain mukaan tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Hyväksytty kaavoituskatsaus julkaistaan kunnan kaavoituksen nettisivuilla ja 6.10.2021 ilmestyvän Kempeleen kuntatiedotteen erillisenä liitteenä. Kaavoituskatsaus toimitetaan tiedoksi olennaisille yhteistyötahoille ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukseen.

Kempeleen kunnan toimintasäännön mukaan kaavoituskatsauksen laatiminen ja hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen ratkaisuvallan piiriin (II luku, 6 §, kohta 28).

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy Kempeleen kunnan kaavoituskatsauksen 2021.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kaavoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)