Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 327 Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

244Dno-2021-854

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu 1.8.2021 alkaen (1503/2016, muutettu 1052/2020). Asiakasmaksulaissa säädetään kunnan järjestämästä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Kuntaliitto on yleiskirjeessään 5/2021 tiedottanut tulevasta muutoksesta. Yleiskirje: https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut-muuttuvat-182021-alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (aiemman 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajat 1.8.2021 alkaen:

Perheen koko, henkilöä

Tuloraja

Maksuprosentti

Korkeimman maksun tuloraja brutto/kk

1-2

2798

10,7

5485

3

3610

10,7

6297

4

4099

10,7

6786

5

4588

10,7

7275

6

5075

10,7

7762

 

Varhaiskasvatuksen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy edellä esitetyt kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016, muutettu 1052/2020) edellyttämällä tavalla 1.8.2021 alkaen.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy edellä esitetyt kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016, muutettu 1052/2020) edellyttämällä tavalla 1.8.2021 alkaen varhaiskasvatusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen. 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, kunnanjohtaja, päiväkodit, päivähoidon palvelusihteeri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.