Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 328 Paikallinen sopimus, vuorokausilepo jaksotyössä

244Dno-2021-934

Perustelut

Uuden SOTE-sopimuksen (voimaan 1.9.2021) työaikaluvun 9 §:ssä on sovittu uudesta 5 momentista. Myös SOTE-sopimuksessa sovelletaan työaikalain 25 §:ää (vuorokausilepo). Työntekijälle/viranhaltijalle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika varallaoloaikana tehtyä työtä lukuun ottamatta. Työn järjestelyistä liittyvistä syistä jaksotyössä vuorokausilepo saadaan kuitenkin lyhentää yhdeksään tuntiin.

Uusi SOTE-alan virka- ja työehtosopimus antaa mahdollisuuden poiketa vuorokausilepoajasta jaksotyössä neuvottelemalla pääsopimuksen mukainen paikallinen työ- ja virkaehtosopimus. Tällä sopimuksella voidaan laajemmin poiketa vuorokausilevon antamisesta. Paikallisen sopimuksen määräysten soveltaminen työntekijään/viranhaltijaan edellyttää lisäksi työntekijän/viranhaltijan selkeästi todennettavaa esimerkiksi kirjallista suostumusta. Tästä edellytyksestä ei voida poiketa paikallisella sopimuksella.

Määräys on voimassa 1.9.2021–28.2.2022. SOTE-sopimuksen valtakunnalliset sopimusosapuolet seuraavat määräyksen toimivuutta sekä paikallisten sopimusten vaikutuksia. Ko. momentin määräaikaisuuden estämättä voidaan tehdä myös toistaiseksi voimassa olevia paikallisia sopimuksia. Toistaiseksi voimassa oleviksi solmittu paikallinen työ- ja virkaehtosopimus pysyy voimassa myös 28.2.2022 jälkeen riippumatta valtakunnallisen sopimusmääräyksen määräaikaisuudesta, jollei paikallista sopimusta irtisanota.

Korvaava lepoaika on annettava seuraavan vuorokausilevon yhteydessä tai jos se ei ole työn järjestelyistä johtuvista painavista syistä mahdollista, niin pian kuin se on mahdollista, kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa. Korvaava lepoaika annetaan yhdenjaksoisena, eikä sitä saa sijoittaa varallaoloajalle.

Työnantaja on neuvotellut henkilöstön edustajien kanssa mahdollisuuden jaksotyön vuorokausilepoajan lyhentämisestä 9 tuntiin 28.8.2021. Neuvotteluosapuolten näkemykset olivat yhtenevät.

Paikallisen sopimuksen sisältö:

  • Paikallinen sopimus SOTE-sopimuksen piirissä jaksotyötä tekevän henkilöstön osalta vuorokausilepoajan lyhentämisestä 9 tuntiin 31.12.2022 saakka.
  • Työntekijä antaa halutessaan kirjallisen suostumuksen esimiehelleen, jotta hänelle voidaan suunnitella alle 11 tunnin (min. 9 tunnin) vuorokausilepoaika. Suostumus perustuu vapaaehtoisuuteen. Mikäli työntekijä haluaa edelleen noudatettavan 11 tunnin vuorokausilepoaikaa, se mahdollistetaan.
  • Vuorokausilepoajan lyhentämistä 9 tuntiin ei suositella suunniteltavan säännönmukaisesti.
  • Paikallinen sopimus on voimassa 31.12.2022 saakka.
  • Esimies seuraa henkilöstön jaksamista, ja pyrkii suunnittelemaan työvuorot siten, että jaksaminen on huomioitu.

Resurssivaliokunta (7.9.2021):
Resurssivaliokunta ohjaa etenemään paikallisen sopimuksen kanssa esitetyn mukaisesti. Resurssivaliokunta pitää tärkeänä, että esimies seuraa henkilöstön työssäjaksamista.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy esitetyn paikallisen sopimuksen resurssivaliokunnan ohjauksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpäällikkö, pääluottamusmiehet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.