Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 329 Suunnittelutarveratkaisu / Hovimurrontie

244Dno-2021-872

Valmistelija

  • Juha Auno, kaavasuunnittelija, juha.auno@kempele.fi

Perustelut

Hakemus:

Kempeleen kunnalle on jätetty suunnittelutarvehakemus koskien Ketolanperän tilasto- ja pientilastoalueella 206/018 sijaitsevaa Uusi-Kuusisto - nimistä kiinteistöä 244-401-25-234, jonka pinta-ala on 6769 m². Hakemuksen mukaan suunnittelutarveratkaisua haetaan n. 450 m² suuruisen korjaamohallirakennuksen sekä n. 200 m² varastokatoksen rakentamiseen.

Rakennuspaikka:

Hakemuksessa esitetty rakennuspaikka sijaitsee Ketolanperällä, Hovimurrontien varressa. Viereisellä kiinteistöllä sijaitsee toiminnassa oleva auto- ja konealan yritys, jonka toiminnalle nyt haetaan laajentumismahdollisuutta.

Kaavatilanne:

Rakennuspaikka sijaitsee Ketolanperän osayleiskaavassa (voimaan 12.8.2009) asumistarkoituksiin käytettävällä asemakaavoitettavalla alueella (AP-1). ”Alueelle suunnitellaan asemakaavalla uutta asumista, virkistys- ja ulkoilualueet sekä reitit, tiestö, kevyen liikenteen yhteydet ja tekniset verkostot. Nykyiset rakennuspaikat säilytetään ja niille voi rakentaa talousrakennuksia. Aluerajaus on ohjeellinen”.

Hakijan esittämät perustelut:

Hakija on Kempeleessä toimiva auto- ja konealan yritys. Palveluihimme kuuluu autojen monimerkkihuolto sekä käytettyjen autojen ja koneiden myynti, osto ja vaihto. Lisäksi palvelemme maatalous- ja koneyrityksiä hydrauliletku- ja liitin palvelulla. Toimintamme on ollut käynnissä toukokuusta 2012 alkaen.

Tällä hetkellä tilamme mahdollistavat ainoastaan kahden henkilön työllistämisen yrittäjän itsensä lisäksi. Tilat ovat vanhoja (rakennusvuosi 1984) ja eivätkä palvele nykykorjaamon tarpeita ja ovat mm. lämmityskustannuksiltaan kalliita ylläpitää. Uusien tilojen myötä haluamme laajentaa yritystämme palkkaamalla lisää henkilökuntaa ja tehostaa toimintaamme nykyaikaisia tiloja hyödyntäen. Uudet tilat vaikuttaisivat positiivisesti asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen sekä palvelemiseen, että henkilökuntamme hyvinvointiin ja kiinteistön kustannuksiin.

Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa toimitila sisältäen toimistotilan sekä nykyaikaiset korjaamo- ja fiksaamotilat.

Naapurien kuuleminen ja lausunnot:

Hakija on kuullut naapurikiinteistöjen omistajat. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen.

Kempeleen Vesihuolto Oy toteaa lausunnossaan, että Hovimurrontien alue ei ole jätevesilaitoksen toiminta-aluetta, joten lähistöllä ei ole yhtiön jätevesiviemäriä. Toiminta-alueen ulkopuolella sijaitseva kiinteistö voi liittyä jätevesiviemäriin yleisten toimitusehtojen kohdan 2.4 perusteella. Tällöin kiinteistö rakentaa ja ylläpitää kustannuksellaan jätevesijärjestelmänsä liittämiskohtaan (vesihuoltolaitoksen verkostoon) saakka. Liittämiskohta sijaitsee Tyrnävä-Kempele paineviemärin kyljessä Ketolaperäntien itäpuolella. Hovimurrontien varressa sijaitsee yksityisten kiinteistöjen omistamaa jätevesiverkkoa, mikä on liitetty edellä mainittuun vesihuoltolaitoksen siirtoviemäriin Ketolanperäntien itäpuolella. Viemäröinnin rakentamiskustannusten kannalta edullisin vaihtoehto lienee se, että kiinteistön omistaja neuvottelisi yksityisten viemäröinnin osakkaiden kanssa mahdollisuudesta hyödyntää jo rakennettua yksityisten omistamaa viemäröintiä jäteveden johtamiseen.

Oulun seudun ympäristötoimi toteaa käyttösuunnitelmassa esitetyn, että rakennus liitetään vesihuoltolaitoksen viemäriin, tämä onkin ehdoton edellytys toimittaessa pohjavesialueella. Lisäksi todetaan, että viemäriin asennetaan hiekan- ja öljynerotuskaivo, tarkempaa kuvausta erottimista ei ole. Erottimien riittävyys tulee varmistaa lupakäsittelyssä. Edelleen käyttösuunnitelmassa todetaan, että hule- ja sadevedet johdetaan rakennuspaikan reuna-alueelle ja ympäröiviin ojiin.

Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien ympäristösuojelumääräyksissä todetaan seuraavaa:

9 § Hulevesien käsittely pohjavesialueella ja rantavyöhykkeellä

Pohjavesialueella ja rantavyöhykkeellä sijaitsevien teollisuus- ja yrityskiinteistöjen varasto-, terminaali- ja logistiikka-alueilla syntyvät hulevedet tulee johtaa asianmukaisesti mitoitetun hiekan- ja öljynerotinlaitteiston kautta sadevesiviemäriin tai maastoon. Määräys koskee vuoden 2014 jälkeen rakennettuja ja rakennettavia alueita.

Ympäristötoimi katsoo, että pysäköintialueet tulee em. määräyksen 9 § perusteella päällystää tiiviillä materiaalilla esim. asfaltoida, jotta mahdolliset öljy- ja polttoainepitoiset hulevedet voidaan johtaa asianmukaisesti mitoitetun hiekan- ja öljyerotinlaitteiston kautta hulevesiviemäriin tai maastoon. Öljyerottimen tulee olla luokan I vaatimukset täyttävä.

Lisäksi ympäristötoimi tähdentää polttoaineiden, öljyjen ja vaarallisten kemikaalien sekä vaarallisten jätteiden asianmukaista varastointia lukituissa sisätiloissa siten, että päästöt viemäriin ja ympäristöön estetään.

Rakentamisrajoitus:

Kempeleen kunnan rakennusjärjestyksen 6 § mukaan asemakaavoittamattomat alueet ovat MRL 16 §:n mukaisia suunnittelutarvealueita. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä määrätään rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella edellyttää, että rakentaminen:

1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle;

2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hakemus koskee toiminnassa olevan auto- ja konealan palveluita tarjoavan yrityksen toiminnan laajentamiseen tarvittavan huoltohallin ja varastokatoksen rakentamista. Tässä tapauksessa rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle eikä alueidenkäytön muulle järjestämiselle. Edellä esitettyyn perustuen maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisten erityisten edellytysten voidaan katsoa täyttyvän ja suunnittelutarveratkaisu voidaan näin olleen myöntää.

Elinvoimavaliokunta 24.8.2021:
Elinvoimavaliokunta ohjasi, että suhtaudutaan laajentamiseen myönteisesti, kunhan maaperä ja katukuva pysyvät puhtaina ja siistinä.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että Uusi-Kuusisto kiinteistölle 244-401-25-234 myönnetään suunnittelutarveratkaisu uuden n. 450 m² suuruisen korjaamohallirakennuksen sekä n. 200 m² varastokatoksen rakentamiselle. Suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa on haettava enintään kahden vuoden kuluessa päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kirjaamo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, tekninen johtaja, kaavoitus, hakija, KP, HJ

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.                

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Julkipanon jälkeen annettavassa päätöksessä valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu
faksi: 02956 42841
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin oikeusministeriön asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti: kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.