Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 330 Suunnittelutarveratkaisu / Linjatie 35

244Dno-2021-880

Valmistelija

  • Juha Auno, kaavasuunnittelija, juha.auno@kempele.fi

Perustelut

Hakemus:

Kempeleen kunnalle on jätetty suunnittelutarvehakemus koskien Sipolan tilasto- ja pientilastoalueella 207/019 sijaitsevaa Risulan kiinteistön 244-401-30-43 määräalaa, jonka pinta-ala on n. 5000 m². Hakemuksen mukaan suunnittelutarveratkaisua haetaan yksikerroksisen asuinrakennuksen (n. 140 m²), saunarakennuksen (36 m²) sekä autotalli/autokatoksen (n. 140 m²) rakentamiseen.

Rakennuspaikka:

Hakemuksessa esitetty rakennuspaikka sijaitsee Linjatien pohjoispuolella, jossa rakennuspaikan lähiympäristössä on olemassa olevaa pientaloasumista.

Kaavatilanne:

Rakennuspaikka sijaitsee Sipola-Rajakorvan osayleiskaavassa (voimaan 15.1.2003) kyläalueella (AT). Sipola-Rajakorven osayleiskaavassa annetaan rakennuspaikkaa koskevia määräyksiä. Kyläalueella rakennuspaikan tulee olla vähintään 5000 m² ja rakentamispaikan tulee olla muodoltaan pientaloasumiseen soveltuva. Lisäksi alueen jätevedet on viemäröitävä kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisesti.

Alueella on vireillä Kempeleen eteläisten alueiden osayleiskaavatyö, jonka yhtenä tavoitteena on tutkia Rajakorpi-Sipolan alueella voimassa olevan yleiskaavan ajantasaisuus. Osayleiskaavan päivitystyö on kuulutettu vireille 28.8.2019.

Naapurien kuuleminen ja lausunnot:

Hakija on kuullut naapurikiinteistöjen omistajat. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen.

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:n lausunnossa todetaan, että verkkopalvelut toimittavat sopimuksiensa mukaisesti sähköä hakemuksen mukaiselle kiinteistölle.

Kempeleen Vesihuolto Oy:n lausunnossa todetaan, että kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Rakentamisrajoitus:

Kempeleen kunnan rakennusjärjestyksen 6 § mukaan asemakaavoittamattomat alueet ovat MRL 16 §:n mukaisia suunnittelutarvealueita. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä määrätään rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella edellyttää, että rakentaminen:

1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle;

2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rakennusjärjestyksen 7 §:n mukaan rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään tarkoitukseensa sovelias sekä pinta-alaltaan riittävä.

Voimassa olevassa Sipola-Rajakorven osayleiskaavan mukaan AT-alueelle muodostettavan rakennuspaikan tulee olla kooltaan vähintään 5000 m² ja rakentamispaikan tulee olla muodoltaan pientaloasumiseen soveltuva. Alueen jätevedet on viemäröitävä kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisesti.

Rakennusjärjestyksen 8 §:n mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 m², josta asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 300 m².

Hakijan esittämät perustelut:

Omakotitalo, hirsirakenteinen yksikerroksinen, autotalli hirsipaneelilla ja liiteri/kylmävarasto. Tontille kaivetaan maalämpöpiiri. Talon asuinpinta-ala on noin 140 m², saunarakennuksen 36 m² ja autotallin kokonaisala autokatoksineen on noin 140 m².

Ratkaisuvalta:               

Kempeleen kunnan 1.1.2020 voimaantulleen toimintasäännön 6 § mukaan kunnanhallitus päättää MRL 137 §:n mukaisista rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella siltä osin, kun sitä ei ole määrätty viranhaltijalle. Päätösvalta on määrätty viranhaltijalle tapauksissa, joissa kyse on rakennusluvan erityisistä edellytyksistä tai poikkeamisesta kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksen säännöksistä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitetulla rakennuspaikalla tai kun ne koskevat nykyisen asuinrakennuksen korvaamista uudella tai rakennuksen laajentamista. Hakemuksessa on kyse rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella, joka on yleiskaavassa varattu asumiseen, mutta jolle ei ole kiinteistökohtaisesti osoitettu rakennuspaikkaa. Näin ollen hakemus on käsitelty uuden rakennuspaikan hakemuksena, josta päätöksen tekee kunnanhallitus.

Päätöksen perustelut:

Hakemus koskee uuden pysyvään asumiseen käytettävän omakotitalon ja sen autotallirakennuksen rakentamista voimassa olevan kaavan kyläalueelle (AT). Kyläalue soveltuu hankkeen mukaiseen pientalorakentamiseen, joten hakemuksen mukainen rakennushanke on yleiskaavan mukaista ja sitä toteuttavaa rakentamista. Yleiskaavassa sekä Kempeleen kunnan rakennusjärjestyksessä määrätyt rakennuspaikan edellytykset täyttyvät. Rakennushanke ei ole ristiriidassa vireillä olevan Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaavatyön kanssa. Rakennushanke ei siten aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hakemuksen mukainen rakennushanke täydentää kyläalueella olevaa rakennetta ja se on liitettävissä vesi- ja viemäriverkostoihin sekä sähköverkkoon.

Edellä esitettyyn perustuen maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisten erityisten edellytysten voidaan katsoa täyttyvän ja suunnittelutarveratkaisu voidaan näin olleen myöntää.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kiinteistön Risula 244-401-30-43 määräalalle myönnetään suunnittelutarveratkaisu yksikerroksisen asuinrakennuksen (n. 140 m²), saunarakennuksen (36 m²) sekä autotalli/autokatoksen (n. 140 m²) rakentamiseen voimassa olevan Sipola-Rajakorven osayleiskaavan mukaiselle kyläalueelle. Suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa on haettava enintään kahden vuoden kuluessa päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kirjaamo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, tekninen johtaja, kaavoitus, Hakija, KP, HJ

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.                

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Julkipanon jälkeen annettavassa päätöksessä valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu
faksi: 02956 42841
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin oikeusministeriön asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti: kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.