Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 333 Talousarvion 2022 valmistelussa eteneminen

244Dno-2021-926

Valmistelija

  • Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Talousarvion 2022 aikataulun mukaisesti yksiköt ovat kirjanneet talousarvion I-vaiheen luvut järjestelmään. Lisäksi verotulot ja valtionosuudet on arvioitu viimeisimpien ennusteiden mukaisesti. Investoinneista on koostettu alustava listaus. 

Talousarvion I-vaiheen alustavien lukujen perusteella vuodesta 2022 on tulossa selvästi alijäämäinen. Talousarvio on -2,9 milj. euroa alijäämäinen ja tilikauden tulos olisi -3,7 milj. euroa alijäämäinen. Toimintakulujen kasvu on verrattuna muutettuun talousarvioon 2021 6,3 % eli toimintakulut kasvaisivat 7,4 milj. eurolla. Toimintatuotot pienenevät -3,1 %. Vuosikate on 2,7 milj. euroa. Luvut ovat alustavia ja ne tarkentuvat talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kokouksessa käydään läpi talousarvion kokonaistilanne, ehdotetut henkilöstölisäykset ja investoinnit. Tämän perusteella resurssivaliokunta ohjaa talousarvioraamin asettamista. 

Talousarvion yleissittely pidetään yhteisesti sekä resurssivaliokunnalle että palveluvaliokunnalle klo 17.30 alkaen.

Palveluvaliokunta (7.9.2021):
Palveluvaliokunta ohjaa, että talousarviota 2022 laadittaessa otetaan vakavasti huomioon Kempeleen kunnan haasteelliset taloudelliset näkymät ja sote-uudistuksen vaikutus kunnan palveluihin. Valiokunta pitää tärkeänä, että talousarviota laadittaessa huomio kiinnitetään erityisesti palveluihin, joissa on kyse kuntalaisista, jotka eniten tarvitsevat apua selviytyäkseen arjesta. Valiokunta edellyttää, että tulevia investointitarpeita ennakoidaan yhteistyössä kaavoituksen kanssa. Tarvitaan myös väestöennusteiden tiivistä seuraamista.

Resurssivaliokunta (7.9.2021):
Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn talousarvio 2022 raamista tiedoksi. Resurssivaliokunta näkee talousarvion 2022 toimintakulujen nousun hyvin huolestuttavana edellisten muutamien vuosien tavoin. Resurssivaliokunta ohjaa leikkaamaan talousarvion toimintakuluista 2% verran pois talousarvion 2. kierroksella sekä hakemaan yksiköiden sisällä rakenteellisia muutoksia säästötoimenpiteiksi. Investointeihin ohjataan ottamaan mukaan vain välttämättömimmät projektit. Määräaikaisten työntekijöiden rekrytointiprosessia tulee käydä läpi määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisen hillitsemiseksi. Lisäksi opetuksen henkilöstölisäysten hillitsemiseksi resurssivaliokunta ohjaa pohtimaan olisiko kouluilla mahdollista esimerkiksi suurentaa luokkakokoja. Määräaikaisen henkilöstön osalta tulee huolehtia, että määräaikaisuuden peruste on kunnossa.

Talousjohtaja
Ehdotan, että kunnanhallitus asettaa talousarvion raamin jatkovalmistelulle valiokuntien ohjausten mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen talousarvion jatkovalmistelusta.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnan henkilöstömäärän kasvua on arvioitava tiukan talouden, koronan ja tulevan sote-ratkaisun näkökulmasta osana talouden sopeuttamisohjelmaa. Eläköityvän ja irtisanoutuvan ym. viranhaltijan tai työntekijän tehtävän täyttö sekä talousarvion ulkopuolisen määräaikaisen virka- tai työsuhteen täyttö arvioidaan ja käsitellään joka kerta erikseen johtoryhmässä, ko. valiokunnassa ja kunnanhallituksessa. Tästä linjasta voidaan poiketa vain force major -tilanteessa kunnanjohtajan hyväksymänä. Tällöinkin täyttö tuodaan hallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talousjohtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)