Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 336 Valtuustoaloite / Osallistuva budjetointi / Kempeleen vihreä valtuustoryhmä ym.

244Dno-2021-949

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Saara Ukura esitti Kempeleen vihreän valtuustoryhmän aloitteen, jonka allekirjoitti lisäksi 20 muuta valtuutettua: 

"Kesäkuun kuntavaalien äänestysprosentti oli ennätysalhainen ja herätti huolta sekä kysymyksiä siitä, miksi kuntavaalit eivät kiinnosta äänestäjiä. 

Kyseessä on kuitenkin vaalit, joilla on suuri vaikutus ihmisten jokapäiväiseen elämään. On tärkeää saada kunnan asukkaat kiinnostumaan ja osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon. 

Monessa kunnassa on käytössä osallistuva budjetointi, joka mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen kunnan päätöksentekoon ja tuo läpinäkyvyyttä kunnan budjetointiin. Esimerkiksi naapurikunnassamme Oulussa osallistuva budjetointi on käytössä jo neljättä vuotta. 

Osallistuvan budjetoinnin voisi toteuttaa esimerkiksi niin, että tietty  kiinteä summa budjetista annetaan kuntalaisten päätettäväksi. Kuntalaiset ideoivat ja suunnittelevat, mihin kyseinen raha voitaisiin käyttää. 

Ideoiden pohjana olisi hyvä olla aina jokin teema, esimerkiksi ympäristö, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, hyvinvointi tai vaikkapa kestävä kehitys. Ideat voitaisiin kerätä verkkoon ja kuntalaiset voisivat äänestää sähköisesti.

Jotta saisimme myös nuoret mukaan päätöksentekoon, äänestysikä voisi olla 13-vuotta. Nuorille viestiä asiasta voisi viedä Nuorisovaltuuston toimesta tai koulussa yhteiskuntaopin tunneilla. 

Tärkeää läpinäkyvyyden kannalta osallistuvassa budjetoinnissa on myös se, että kuntalaisille kerrotaan, miksi jokin idea pääsee mukaan äänestykseen ja miksi joku idea jää pois. Myös lopulliset päätökset toteutettavista ideoista olisi hyvä infota kuntalaisille selkeästi.

Kuntalaisten kiinnostuksen herättämiseksi Kempeleen Vihreä valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Kempeleen kunnassa otetaan osallistuva budjetointi käyttöön esim. 5000 eur budjetilla ja kehitetään osallistuvalle budejtoinnille toimintapa, joka tavoittaa mahdollisimman monen kuntalaisen.

Kempeleen Vihreä valtuustoryhmä"

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus lähettää aloitteen hallintopalveluiden valmisteltavaksi ja resurssivaliokunnan ohjaukseen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hallintopalvelut, resurssivaliokunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)