Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 334 Valtuustoaloite / Palkkatuella työllistettävien työnhakijoiden sijoittuminen Kempeleen kunnan palvelukseen / KD:n valtuustoryhmä

244Dno-2021-422

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Leena Askeli esitti KD: valtuustoryhmän aloitteen:

"Tämä aloite koskee palkkatuella työllistettävien työnhakijoiden sijoittamista Kempeleen kunnan eri yksiköihin. Erityisesti nyt työllistämiseen liittyvän kuntakokeilun aikana on hyvä tarkastella palkkatukityöllistettäviä potentiaalina niissä kunnan toiminnoissa, joissa työvoiman tarve on ilmeinen. Sijoittamalla tukityöllistettäviä työtehtäviin, joihin heidän koulutuksensa ja kokemuksensa sopii edes osittain, voitaisiin tukea työllistettävän työllistymistä jatkossa mahdollisesti jopa omalle alalleen. Palkkatuella voi olla mahdollista myös oppisopimuskouluttaa työntekijöitä aloille, joilla työntekijöiden saanti on haasteellista.

Palkkatukityöllistämistä ei tulisi nähdä vain sosiaalitoimen tukena työllistyvälle, vaan kunnassa tulisi tunnistaa palkkatukityöllistettävän tuoma todellinen resurssi kunnan eri tehtävien ja velvoitteiden hoitamisessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta kopioitua:
https://tem.fi/palkkatuki

Palkkatukea työnantajalle työttömän palkkaamiseen
Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada taloudellista tukea palkkatukena 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista.

Palkkatuetun tuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. Tuella kompensoidaan työntekijän alentunutta tuottavuutta. Tuki on myös korvausta siitä, että työnantaja käyttää tavanomaista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen.

Palkkatuen saamisen edellytykset
Palkkatukea voivat saada kaikki työnantajat (lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia). Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös. Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että
- palkkatuki ei vääristä kilpailua
- työnantaja sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mukaisen palkan
- työnantaja on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa

Mistä palkkatukea voi hakea?
Palkkatukea haetaan ennen työsuhteen alkamista työ- ja elinkeinotoimistonAvautuu uudessa välilehdessä (TE-toimisto) Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi –palvelun kautta tai verkosta tulostettavalla lomakkeella. Tuen hakeminen sähköisesti nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Te-palveluiden sivuilta kopioitua työllisyyden kuntakokeiluun liittyen:
https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/tyollisty-palkkatuella/palkkatuki-tarkoitettu?inheritRedirect=true

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi arvioi, voidaanko sinulle myöntää palkkatukea edellä mainituin perustein.

  • Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Palkkatukea voidaan myöntää

  • toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen 
  • työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen
  • kokoaikatyöhön tai osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos TE-toimisto pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta. "

 

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että aloite lähetetään peruspalvelujen valmisteltavaksi ja palveluvaliokunnan ohjattavaksi.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Perustelut

Valmistelija: työllisyyspäällikkö Jussi Jalonen p. 050-4636390

Vastaus aloitteeseen:

KD valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että palkkatuella työllistettäviä työnhakijoita sijoitettaisiin Kempeleen kunnan eri yksiköihin. Erityisesti nyt työllistämiseen liittyvän kuntakokeilun aikana on hyvä tarkastella palkkatukityöllistettäviä potentiaalina niissä kunnan toiminnoissa, joissa työvoiman tarve on ilmeinen. Sijoittamalla tukityöllistettäviä työtehtäviin, joihin heidän koulutuksensa ja kokemuksensa sopii edes osittain, voitaisiin tukea työllistettävän työllistymistä jatkossa mahdollisesti jopa omalle alalleen. Palkkatuella voi olla mahdollista myös oppisopimuskouluttaa työntekijöitä aloille, joilla työntekijöiden saanti on haasteellista.

Palkkatukityöllistämistä ei tulisi nähdä vain sosiaalitoimen tukena työllistyvälle, vaan kunnassa tulisi tunnistaa palkkatukityöllistettävän tuoma todellinen resurssi kunnan eri tehtävien ja velvoitteiden hoitamisessa.

Työllistämisyksikkö on työskennellyt perustamisestaan lukien aloitteen mukaisesti.

Työnsuunnittelija lähettää vuosittain marras-joulukuun vaihteessa viestin kaikille kunnan esimiehille, jossa pyydetään ilmoittamaan seuraavan vuoden palkkatukipaikat yksikössään.

Saatujen ilmoitusten mukaan palkkatukipaikat jaetaan, talousarvion määrärahojen puitteissa, tasapuolisesti eri yksiköiden kesken. Yksiköihin palkattavan pääosin avustavan henkilöstön ja työllistämisyksikön työpajojen henkilöstön palkkauskulut menevät työllistämisyksikön menokohdalta.

Kaikissa muissakin kunnan rekrytoinneissa on mahdollista käyttää palkkatukea, oli sitten kyseessä määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työ-, virka-, tai oppisopimussuhde. Näissä tapauksissa palkkauskustannukset menevät ko. yksikön menokohdalta ja Ely:n palkkatuki ohjataan ko. yksikön hyväksi. Työnsuunnittelija on esimiesten käytettävissä palkkatukityöllistämiseen liittyvissä asioissa.

Palveluvaliokunta (1.6.2021):
Palveluvaliokunta on tyytyväinen annettuun vastaukseen.

Palveluvaliokunta esittää, että Kempeleen kunnan esimiesinfossa tiedotetaan mahdollisuudesta palkata palkkatuella työllistettäviä henkilöitä.  

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen palveluvaliokunnan ohjauksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus merkitsee aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)