Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 332 Yritystontin vuokrasopimus / Vihiluoto 23024-9 ja 7

244Dno-2021-732

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Ginolis Oy ja Professional Mechanics Finland Oy ovat tiedustelleet mahdollisuutta vuokrata Vihiluodon korttelista 23024 määräalat, jotka muodostavat tontit 7 ja 9. Alueelle tehtäisiin tonttijaon muutos siten, että tontit yhdistetään. Yritykset tekisivät hallinnanjakosopimuksen, jonka mukaisesti he hallitsisivat kumpikin omaa osuuttaan tontista ja maksaisivat omalta osaltaan myös vuokraa kunnalle.

Vuokrattavat määräalat olisivat:

Ginolis Oy 15717 m², rakenusoikeus 13359 k-m²

Professional Mechanics Finland Oy 7250 m², rakennusoikeus 6163 k-m².

Vuokra-alueille tultaisiin rakentamaan yritysten halli- ja toimistotiloja yhteensä noin 5000 k-m². Rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2021.

Valtuusto on päätöksellään 6.4.2021 §23 hyväksynyt Vihiluodon yritystonttien vuokrahinnaksi 0,72 € /m², eli vuosivuokra olisi Ginolis Oy:lle 11 316,24 € ja Professional Mechanics Finland Oy:lle 5220,00 €.

Elinkeinojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy yhteensä noin 22 967 m² määräalan vuokraamisen Vihiluodossa sijaitsevista kiinteistöistä Vihiluoto (244-401-21-101) ja Vihikallio (244-401-2-57)  sekä oheiset vuokrasopimukset.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, kirjaamo, elinkeinojohtaja, kartoittaja JJ, palvelusihteerit MT, HJ

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.