Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Avustus Ukrainan sodan uhreille (lisäpykälä)

Perustelut

Ukraina on sodassa Venäjän hyökättyä maahan. Ukraina on esittänyt kansainvälisen vetoomuksen maan ja sen kansalaisten tukemisesta sotatoimien aiheuttaman laajan humanitaarisen hätätilan vuoksi. Monet toimijat, mukaan lukien Suomen valtio sekä useat kaupungit ja kunnat ovat jo tehneet tukipäätöksiä Ukrainan auttamiseksi. Myös Kuntaliitto kannustaa kuntia ja maakuntien liittoja tukemaan omien mahdollisuuksien mukaan Ukrainan ystävyyskuntia ja paikallishallintoa luotettavien tahojen kautta.  

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus päättää, että Kempeleen kunta osallistuu ukrainalaisten auttamiseen keskellä poikkeuksellista humanitääristä kriisiä, ja avustaa Ukrainan sodan uhreja 10 000 eurolla. Avustus kanavoidaan Suomen Punaisen Ristin kautta.  

Myönnettävä avustus katetaan kunnanhallituksen avustusmäärärahoista. Kunnanhallitus valtuuttaa hallintojohtajan tekemään avustuksen myöntämisen edellyttämät käytännön toimenpiteet.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hallintojohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.