Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Avustushakemus / Luutamummopatsas-hanke / Kempele-Seura ry

244Dno-2022-153

Valmistelija

  • Toni Saranpää, hallintojohtaja, toni.saranpaa@kempele.fi

Perustelut

Kempele-Seura ry on hakenut Kempeleen kunnalta avustusta Luutamummo-patsas-hankkeelle. Suunnitelman mukaan teos tulisi olemaan näköispatsas, joka esittäisi luonnollisen (kork.150-155 cm) kokoista mummoa, joka vetää jalaskelkalla varpuluutakuormaa. Ehdotuksen mukaan valmistuttuaan patsas sijoitettaisiin Kempeleen kotiseutumuseon pihapiiriin. Patsaalle rakennetaan asianmukainen perusta, johon se ankkuroitaisiin. Patsaan paljastaminen tapahtuisi tulevana syyskesänä esim. HKK-tapahtuman (27.8.2022) yhteydessä.

Avustushakemuksessa todetaan, että Suomen sotien jälkeen aina 1960-luvun alkupuolelle Kempele sai runsaasti myönteistä julkisuutta varpuluudistaan. Kempele- Seuran ja Kempeleen kunnan varsin pitkäaikainen suhde, joka koskee kotiseutuperinteen vaalimista ja sen tunnetuksi tekemistä, on ollut varsin hedelmällistä ja tuloksekasta. Kotiseutumuseolla tehdyt huolto- ja kunnostustyöt (liite 2) sekä kunnan järjestämiin tapahtumiin osallistuminen ovat olleet Kempele-Seuran vapaaehtoistyön keskeisintä ja näkyvintä antia aina vuodesta 2015 lähtien. Kuluneiden yhteistyön vuosien aikana kotiseutumuseon vetovoimaisuus on kasvanut merkittävästi. Kuntalaiset sekä vierailijat ovat löytäneet kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ja elinvoimaisen kartanomiljöön keskeiseltä paikalta Kempelettä. Luutamummo-patsas lisäisi Kempeleen sekä kotiseutumuseon mielenkiintoisuutta, näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta.

Luutamummo-patsaan kustannusarvio on 1950 euroa. Kempele-Seura anoo Kempeleen kunnalta avustusta, jonka määrä olisi vähintään 1000 euroa. Toimintasäännön 6 §:n 19 kohdan mukaan kunnanhallitus yhteisöjen avustuksista sekä yksilöiden palkitsemisesta kuultuaan yhteisöllisyysvaliokuntaa. 

Yhteisöllisyysvaliokunta (22.2.2022):
Valiokunta näkee tärkeänä Luutamummo-patsaan hankinnan ja ehdottaa kunnan rahoitusosuudeksi 1000€. Valiokunta esittää, että patsaan yhteydessä tuodaan esille myös historia-näkökulma.

Merkittiin, että esteelliset Jarmo haapaniemi (Luutamummo-patsas-hankkeen toimikunnan jäsen) ja Kalevi Kerttula (Kempele-Seuran hallituksen jäsen) poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajaksi asian käsittelyn ajaksi valittiin Hanna Markkanen

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus päättää yhteisöllisyysvaliokunnan ohjauksen mukaisesti, että 
1) Kempeleen kunta tukee Luutamummo-patsaan hankintaa 1000 euron avustussummalla ja
2) pyytää Kempele-seura ry:tä huomioimaan, että patsaan yhteydessä tuodaan esille historianäkökulma.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen. Avustus maksetaan kunnanhallituksen avustusmäärärahoista.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Pasi Jarva, Jarmo Haapaniemi

Tiedoksi

Kempele-Seura ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.