Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Ehdokkaiden nimeäminen Kempeleen Vesihuolto Oy:n hallitukseen

244Dno-2022-187

Valmistelija

  • Toni Saranpää, hallintojohtaja, toni.saranpaa@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen Vesihuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.3.2022 klo 12.00.

Kempeleen konserniohjeiden mukaan kunnanhallitus tekee ehdotuksen tytäryhteisöjen hallituksen jäseniksi, joista yhden on oltava kunnan johtavassa tai itsenäisessä asemassa oleva viranhaltija.

Konserniohjeen 4.2. kohdan mukaan kunnan edustajilla tytäryhteisön hallintoelimissä pitää olla riittävä tytäryhtiön toimialueen ja yritystalouden asiantuntemus, riippumattomuus ja kyky arvioida yhteisön hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Valitulle edustajalle on luotava edellytykset asiantuntemuksensa ja osaamisensa kehittämiseen. Hallinto- ja kuntalain esteellisyyttä koskevat säännökset on otettava huomioon edustajia valittaessa.

Kempeleen Vesihuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi varsinaisen yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus nimeää ehdokkaat kunnan edustajiksi Kempeleen Vesihuolto Oy:n hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pauli Määttä, Kaisu Juvani, Teemu Pääkkö, Jarmo Haapaniemi ja Tuomo Perälä. Varajäseniksi valittiin Pasi Jarva ja Toivo Piira.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, Kempeleen Vesihuolto Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)