Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Ehdokkaiden nimeäminen Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon hallitukseen

244Dno-2022-234

Valmistelija

  • Toni Saranpää, hallintojohtaja, toni.saranpaa@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen konserniohjeiden mukaan kunnanhallitus tekee ehdotuksen tytäryhteisöjen hallituksen jäseniksi, joista yhden on oltava kunnan johtavassa tai itsenäisessä asemassa oleva viranhaltija.

Konserniohjeen 4.2. kohdan mukaan kunnan edustajilla tytäryhteisön hallintoelimissä pitää olla riittävä tytäryhtiön toimialueen ja yritystalouden asiantuntemus, riippumattomuus ja kyky  arvioida yhteisön hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Valitulle edustajalle on luotava edellytykset asiantuntemuksensa ja osaamisensa kehittämiseen. Hallinto- ja kuntalain esteellisyyttä koskevat säännökset on otettava edustajia valittaessa huomioon.

Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kuluvan kevään yhtiökokous pidetään 21.4.2022.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus nimeää seuraavaksi toimikaudeksi ehdokkaat kunnan edustajiksi Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)