Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kempeleen asemakaavan muutos / Paituri, korttelit 12002 ja 12003 / luonnoksen palautteiden käsittely ja ehdotusvaiheen kuuleminen

244Dno-2020-1

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Suvi Jänkälä, kaavasuunnittelija, suvi.jankala@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen kunnalle on jätetty 12.3.2020 kaavoitusaloite koskien Paiturin alueen korttelin 12002 tontteja 19 ja 21. Elinvoimavaliokunta on ohjannut aiesopimuksen sisältöä ja selvittämään mahdollisuuden laajemman kokonaisuuden asemakaavatarkasteluun. Lisäksi elinvoimavaliokunta on ohjannut kaavaluonnoksen sisältöä. Kaavoitus on valmistellut kaavoitukseen ryhtymistä saadun ohjauksen mukaisesti.

Aiesopimuksen valmistelussa on määritetty kaavoituksen tavoitteet sekä maanomistajien kustannusvastuut. Maanomistajat vastaavat kaavoituksen kustannuksista kokonaan sekä maksavat maanarvonnousuun sidotun kaavakorvauksen. Sopimuskaavan hyväksyminen edellyttää aiesopimuksissa määritettyjen periaatteiden mukaisia maankäyttösopimuksia.

Kaavamuutos koskee korttelin 12002 tontteja 19-21 ja korttelin 12003 tontteja 5 ja 10-16 sekä niihin liittyviä katualueita. Alueen pinta-ala on noin 1,9 ha. Suunnittelualue on voimassaolevassa asemakaavassa väljää omakotitaloaluetta. Muutoksen kohteena olevista tonteista pääosa on rakentumattomia tai rakennuskannaltaan purkukuntoisia. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia maltillisesti tiivistäen asuinrakentamisen mahdollisuuksia suunnittelualueen toteutumattomilla tai vajaasti rakentuneilla tonteilla.

Kaavaluonnoksessa on esitetty kahdeksan erillispientalotontin (AO, indeksi -34), joille voidaan kullekin rakentaa omakotitalo, korvaamista neljällä asuinpientalojen tontilla (AP), joille voidaan toteuttaa erillis- tai kytkettyjä pientaloja sekä neljällä erillispientalojen tontilla (AO), joille kullekin voidaan toteuttaa omakotitalo tai paritalo. On esitetty katualueen kavennetamista hieman Paiturintien-Piriläntien risteysalueen tuntumassa sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan tontin (ET) osittaista liittämistä asuintonttiin. Lisäksi Patokujan kääntöpaikan tilavaraus tarkastellaan. Piriläntielle ei esitetä uusia liittymiä.

Kokouksen liitteenä ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos, asemakaavaselostusluonnos sekä otteet rekisterikartasta ja voimassaolevasta asemakaavasta.

Kaavoittaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus päättää käynnistää Paiturintien asemakaavamuutoksen valmistelun ja hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluaineiston asetettavaksi nähtäville kuulemista varten.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan päätösehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Todetaan, että esteelliset (asianosaisia) Heikki Alakärppä, Valtter Tahkola ja Ahti Tahkola poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esteellisyys

Heikki Alakärppä, Valtter Tahkola, Ahti Tahkola

Valmistelija

Petri Joro, maankäyttöpäällikkö, petri.joro@kempele.fi

Perustelut

Paiturin alueelle on käynnistetty kaavoitusaloitteen mukainen asemakaavahanke kunnanhallituksen päätöksellä 13.12.2021 § 441. Asemakaavahankkeeseen ryhtymistä varten on laadittu aiesopimus, jonka tavoitteita tarkastellen yksityisten omistamille maa-alueille ollaan asemakaavahankkeessa kaavoittamassa maankäyttöä. Elinvoimavaliokunta on ohjannut maanarvon kohoamisesta perittävää maankäyttömaksua (18.3.2020 § 5) sekä aiesopimuksen ykstyiskohtia (19.05.2020 § 3). Kunnajohtaja ja maanomistajat ovat allekirjoittaneet elinvoimavaliokunnan ohjauksen mukaisen aiesopimuksen, joka tulee kuntaa sitovaksi kunnanhallituksen päätöksellä.

Elinvoimavaliokunta (9.11.2021):
Elinvoimavaliokunta ohjasi, että kaavaluonnos voidaan asettaa vireille kaavoituksen esityksen mukaisesti, edellyttäen, että luonnosta edistetään seuraavalla tavalla:

Rakennuspaikoilta suuremmat etäisyydet Piriläntiehen. Selkeämpi tonttijako kaavassa. Suurempia tontteja määrällisesti vähemmän. Kaksikerroksista rakentamista pääväylän varteen. Alueen luonteeseen sopivampaa rakentamista (ei aivan pieniä yksikköjä). Vähennetään tai lyhennetään rasiteajoyhteyksiä: talvikunnossapidon huomiointi. Patokujan päähän kääntöpaikka ja lumenläjityspaikka nykystandardin mukaisesti.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat aiesopimukset.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Todetaan, että esteelliset (asianosaisia) Heikki Alakärppä, Valtter Tahkola ja Ahti Tahkola poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Perustelut

Kempeleen asemakaavan muutoksen / Paituri, korttelit 12002 - 12003 valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 5.1.-4.2.2022. Kuulemisaikana on pyydetty lausunnot viranomaisilta ja muilta kaavahankkeen osallisilta. Asemakaavan luonnosaineistosta on saatu neljä (4) viranomaislausuntoa sekä kolme (3) mielipidettä osallisilta. Lausunnon antoivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun seudun ympäristötoimi, Kempeleen Vesihuolto Oy ja Telia Finland Oyj. Yhteenveto luonnosvaiheen palautteesta ja siihen laadituista vastineista on esityslistan liitteenä.

Kempeleen asemakaavan muutos / Paituri, korttelit 12002 - 12003 koskee Hakamaan tilastoalueen Paiturin pienalueen (103/012) kortteleita 12002 - 12003 sekä niihin liittyviä katualueita. Kaavalla muodostuvat korttelin 12002 tontit 29-30 ja korttelin 12003 tontit 19-25. Kaavamuutosalueella on kymmenen erillispientalotonttia ja yksi yhdyskuntateknisen huollon tontti. Nämä korvautuvat kuudella erillispientalojen sekä neljällä asuinpientalojen tontilla.

Kokousliitteinä ovat kaavaratkaisua esittelevä kaavaselostus, ehdotusvaiheen asemakaavakartta ja kaava-alueen rakennustapaohje sekä saapuneet luonnosvaiheen palautteet vastineineen.

Kaavoittaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, ja että Paiturin korttelin 12002 tontteja 19-21 ja korttelin 12003 tontteja 5 ja 10-16, sekä kortteleihin liittyviä katualueita koskeva Kempeleen asemakaavan muutos sekä rakennustapaohje asetetaan nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Heikki Alakärppä (työnantajan etu), Valtter Tahkola ja Ahti Tahkola (läheisen etu)

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)