Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Kempele-palkinnot 2021

244Dno-2021-1003

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kempele-​palkinto on tunnustuspalkinto,​ joka jaetaan nyt 19. kerran. Palkinnon myöntämisperusteena on aktiivinen toiminta,​ vuoden aikana saavutettu erinomainen taso urheilun,​ taiteen tai muun kulttuurin alalta ja merkittävä kunnalle tuotettu julkisuus.

Palkinnon saajan tulee olla kempeleläinen henkilö,​ järjestö tai yhteisö. Aloitteen Kempele-​palkinnon saajasta voi tehdä esim. yksityinen henkilö,​ yhteisö tai kunnallinen toimielin.

Kulttuurin ja urheilun Kempele-​palkinnot 2021 ovat olleet haettavina 15.12.2021 -​ 18.1.2022 välisenä aikana. Ilmoitus on julkaistu kuntatiedotteessa,​ kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan www-​sivuilla. Määräaikaan mennessä saapui 34 kpl Kempele-​urheilupalkintohakemusta sekä 5 kpl Kempele-​kulttuuripalkintohakemusta.

Yhteisöllisyysvaliokunta antaa lausunnon hakemuksista kunnanhallitukselle.

_________

Toimintasäännön 6 §:n 19 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää yhteisöjen avustuksista sekä yksilöiden palkitsemisesta kuultuaan yhteisöllisyysvaliokuntaa.

Yhteisöllisyysvaliokunta (1.2.2022) :
Yhteisöllisyysvaliokunta ehdottaa,​ että urheilun Kempele-​palkinnot jaetaan oheisen taulukon mukaisesti. Kulttuurin Kempele-​palkinnon saajasta äänestettiin,​ puheenjohtaja ja yksi valiokunnan jäsen äänestivat saajaksi Duo Ritunskia. 

Mahdolliset poikkeavat näkemykset:
Valiokunnan kaksi jäsentä äänestivät kulttuurin Kempele-​palkinnon saajaksi LC Auroraa.

Hallintojohtaja: 
Ehdotan, että kunnanhallitus päättää hyväksyä yhteisöllisyysvaliokunnan ehdotuksen. 

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Todetaan, että Jarmo Haapaniemi poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi eikä osallistunut asian käsittelyyn. 

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Toni Saranpää, hallintojohtaja, toni.saranpaa@kempele.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 21.2.2022 § 70 Kempele-palkinnon saajista. Kulttuurin Kempele-palkinnon saajaksi nimettiin Duo Ritunski. Hakuohjeissa tai hakemuksessa ei ole esitetty palkinnon euromäärää. Nimeämispäätöksessä ei ole päätetty palkintosummasta, joten palkintosumma on päätettävä erikseen.

Vuonna 2020 kulttuurin Kempele-palkinnon euromäärä on ollut 1750 euroa.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus vahvistaa vuoden 2021 kulttuurin Kempele-palkinnon määräksi 1750 euroa.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Duo Ritunski

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.