Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokousedustajien valitseminen

244Dno-2021-743

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän jäseniä ovat Kempeleen lisäksi seuraavat kunnat: Hailuoto, Ii, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Jäsenkuntien valitsemista edustajista koostuvan yhtymäkokouksen toimikausi on valtuustokauden mukainen. Poikkeustapauksissa toimikausi voi olla lyhyempi. Yhtymäkokous valitsee toimikaudekseen keskuudestaan yhtymäkokoukselle puheenjohtajan sekä kolme (3) varapuheenjohtajaa, joista vähintään yksi valitaan Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnanhallituksen ehdottamista henkilöistä.

Yhtymäkokoukseen kuuluu kolmekymmentäyksi (31) jäsentä ja näille valitut kolmekymmentäyksi (31) henkilökohtaista  varajäsentä.

Jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavasti:

 • Oulun kaupunki nimeää seitsemäntoista (17) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (17).
 • Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat nimeävät kukin kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (2).

Kuntayhtymän jäsenkunnan äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy jäsenkunnan asukasluvun mukaan.  Asukaslukuna käytetään tilastokeskuksen vaalivuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivän tietoja. Jos kuntaa edustaa kaksi tai useampi edustaja, jakaantuu kunnan äänimäärä tasan kokouksessa läsnä olevien edustajien kesken.

Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa voidaan kutsua ylimääräinen yhtymäkokous koolle. Keväällä yhtymäkokous pidetään 15.6. ja syksyllä 15.12. mennessä.

Yhtymäkokouksen tehtävät

Yhtymäkokous päättää:

 1. kuntayhtymän strategiasta;
 2. hallintosäännöstä:
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 5. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 6. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 7. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 8. takaussitoutumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 9. jäsenten valitsemisesta yhtymähallitukseen ja tarkastuslautakuntaan;
 10. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
 11. tilintarkastusyhteisön valitsemisesta;
 12. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
 13. kuntayhtymän organisaatiorakenteesta;
 14. kuntayhtymän toiminnan muuttamisesta;
 15. liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen perustamisesta sekä asettaa niille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet;
 16. kuntayhtymäjohtaja-rehtorin valitsemisesta ja johtajasopimuksen hyväksymisestä

Muut tehtävät kuuluvat yhtymähallitukselle ellei hallintosäännössä toisin määrätä.

Yhtymäkokouksessa käsiteltävien asioiden ja asiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä valtuuston kokouksen julkisuudesta on säädetty. Yhtymäkokousedustajan esteellisyydestä on voimassa, mitä valtuutetun esteellisyydestä on säädetty.

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

Valittaessa kunnan edustajia kuntayhtymän toimielimiin on otettava huomioon tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Hallintojohtaja:
Kempeleen kunnan konserniohjeen 4.1 kohdan mukaan valtuusto valitsee edustajat valtuutetuista ja johtavista tai itsenäisistä viranhaltijoista kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin ja yhtymäkokouksiin. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää em. edustajien valitsemisoikeuden kuluvan valtuustokauden ajaksi kunnanhallitukselle.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Perustelut

Koulutuskuntayhtymä OSAOn ylimääräinen yhtymäkokous pidetään maanantaina 13.9. OSAO tarvitsee tiedon kunnanhallituksen valitsemista edustajista torstaihin 2.9. mennessä. Varsinaisen kutsun yhtymäkokoukseen OSAO lähettää jäsenkuntien valitsemille edustajille 7.9.2021.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSAO:n yhtymäkokoukseen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSAO:n yhtymäkokoukseen edustajiksi Ahti Tahkolan ja Keijo Alahuhtalan sekä heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi Pirjo Heikkisen ja Sanna Laineen.

Valmistelija

Virva Maskonen, kunnansihteeri, virva.maskonen@kempele.fi

Perustelut

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän jäseniä ovat Kempeleen lisäksi seuraavat kunnat: Hailuoto,​ Ii,​ Liminka,​ Lumijoki,​ Muhos,​ Oulu ja Tyrnävä.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Jäsenkuntien valitsemista edustajista koostuvan yhtymäkokouksen toimikausi on valtuustokauden mukainen. Poikkeustapauksissa toimikausi voi olla lyhyempi. Yhtymäkokous valitsee toimikaudekseen keskuudestaan yhtymäkokoukselle puheenjohtajan sekä kolme (3) varapuheenjohtajaa,​ joista vähintään yksi valitaan Hailuodon,​ Iin,​ Kempeleen,​ Limingan,​ Lumijoen,​ Muhoksen ja Tyrnävän kunnanhallituksen ehdottamista henkilöistä. Yhtymäkokoukseen kuuluu kolmekymmentäyksi (31) jäsentä ja näille valitut kolmekymmentäyksi (31) henkilökohtaista  varajäsentä.

Jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavasti:

 • Oulun kaupunki nimeää seitsemäntoista (17) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (17).
 • Hailuodon,​ Iin,​ Kempeleen,​ Limingan,​ Lumijoen,​ Muhoksen ja Tyrnävän kunnat nimeävät kukin kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (2).

Kuntayhtymän jäsenkunnan äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy jäsenkunnan asukasluvun mukaan.  Asukaslukuna käytetään tilastokeskuksen vaalivuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivän tietoja. Jos kuntaa edustaa kaksi tai useampi edustaja,​ jakaantuu kunnan äänimäärä tasan kokouksessa läsnä olevien edustajien kesken.

Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa voidaan kutsua ylimääräinen yhtymäkokous koolle. Keväällä yhtymäkokous pidetään 15.6. ja syksyllä 15.12. mennessä.

Yhtymäkokouksen tehtävät

Yhtymäkokous päättää:

 1. kuntayhtymän strategiasta;​
 2. hallintosäännöstä:
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;​
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;​
 5. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;​
 6. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;​
 7. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;​
 8. takaussitoutumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;​
 9. jäsenten valitsemisesta yhtymähallitukseen ja tarkastuslautakuntaan;​
 10. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;​
 11. tilintarkastusyhteisön valitsemisesta;​
 12. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;​
 13. kuntayhtymän organisaatiorakenteesta;​
 14. kuntayhtymän toiminnan muuttamisesta;​
 15. liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen perustamisesta sekä asettaa niille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet;​
 16. kuntayhtymäjohtaja-​rehtorin valitsemisesta ja johtajasopimuksen hyväksymisestä

Muut tehtävät kuuluvat yhtymähallitukselle ellei hallintosäännössä toisin määrätä. Yhtymäkokouksessa käsiteltävien asioiden ja asiakirjojen julkisuudesta on voimassa,​ mitä valtuuston kokouksen julkisuudesta on säädetty. Yhtymäkokousedustajan esteellisyydestä on voimassa,​ mitä valtuutetun esteellisyydestä on säädetty. Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö,​ joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö,​ joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä,​ jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,​ jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö,​ joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta. Valittaessa kunnan edustajia kuntayhtymän toimielimiin on otettava huomioon tasa-​arvolain 4a §,​ jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-​arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi,​ että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Kempeleen kunnan konserniohjeen 4.1 kohdan mukaan valtuusto valitsee edustajat valtuutetuista ja johtavista tai itsenäisistä viranhaltijoista kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin ja yhtymäkokouksiin. Valtuusto on päätöksellään 9.8.2021 / 72 § siirtänyt edustajien valitsemisoikeuden kuluvan valtuustokauden ajaksi kunnanhallitukselle.

Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokous pidetään maanantaina 22.11.2021. OSAO tarvitsee tiedon kunnanhallituksen valitsemista edustajista perjantaihin  5.11. mennessä.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSAO:n yhtymäkokoukseen 22.11.2021.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

 

Päätös

Kunnanhallitus valitsi kunnan edustajiksi Ahti Tahkolan ja Keijo Alahuhtalan ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi Pirjo Heikkisen ja Sanna Laineen Oulun seudun koulutuskuntayhtymän OSAO:n yhtymäkokoukseen 22.11.2021.

Valmistelija

 • Toni Saranpää, hallintojohtaja, toni.saranpaa@kempele.fi

Perustelut

Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokous pidetään maanantaina 6.6.2022 klo 9.00 alkaen.

Yhtymäkokouksessa 6.6.2022 käsiteltävät asiat ovat mm.:
§ Ajankohtaiset asiat
§ Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021
§ Henkilöstöraportti vuodelta 2021
§ Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021
§ Vastuuvapauden myöntäminen kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
§ Talousarvion ja talousarvion investointiosan muutos 1 vuodelle 2022
§ Eron myöntäminen yhtymäkokouksen 1. varapuheenjohtajalle ja uuden 1. varapuheenjohtajan valitseminen jäljellä olevan toimikauden ajaksi
§ Sidonnaisuusilmoitukset
§ Ilmoitusasiat

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan 1. varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintää viisi (5) päivää ennen kokousta. Yhtymäkokouksen kokousmenettelystä määrätään hallintosäännössä. 

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja kutsuu yhtymäkokouksen koolle maanantaina 6.6.2022 klo 9.00 ja määrää kokouspaikaksi OSAOn Kaukovainion tekniikan yksikön auditorion (os. Kotkantie 2 A, Oulu). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös sähköisesti.

Yhtymähallitus pyytää OSAOn jäsenkuntia ilmoittamaan yhtymäkokousedustajansa yhteystietoineen OSAOn kirjaamoon (kirjaamo@osao.fi) 6.5.2022 mennessä.

Kempeleen kunnan konserniohjeen kappaleen 4.1. Konsernijohto ja tehtävät mukaan valtuusto valitsee edustajat kuntayhtymien yhtymäkokouksiin, ellei päätösvalta kuulu toiselle toimielimelle. Valtuusto on päätöksellään 9.8.2021 § 72 siirtänyt päätösvallan asiassa kunnanhallitukselle.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSAO:n yhtymäkokoukseen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Valittiin varsinaiseksi jäseneksi Ahti Tahkola ja varalle Pirjo Heikkinen. Valittiin varsinaiseksi jäseneksi Keijo Alahuhtala ja varalle Tarja Hackzell. 

Tiedoksi

Asianosaiset, Koulutuskuntayhtymä OSAO

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)