Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kunnallistekniikkainsinöörin työsuhteen perustaminen / kelpoisuusehtojen muuttaminen

244Dno-2022-5

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kunnallistekniikan investoinnit ovat kasvaneet viimeisen 10 vuoden aikana yli kaksinkertaiseksi ja kunnan korkea kasvutavoite tarvitsee investointeja myös tulevina vuosina. Kunnallistekniikan rakennusurakoiden rakennuttaminen vaatii lisäresursseja. Kunnallistekniikan hankintatehtävät monipuolistuvat ja vaativat erikoisosaamista. Rakennuttamisurakoita on yhä enemmän ja ne vaativat hankkeiden suunnittelua ja suunnitteluttamista, hankeavustusten valmistelua, urakoiden kilpailutusta ja urakan valmistelua, valvontaa sekä turvallisuuskoordinaattorina toimintaa. Kunnallistekniikkainsinöörin työsuhteen perustamiseen on varattu rahat vuoden 2022 talousarviossa.

Työsuhteen tehtävät koostuvat pääasiassa

- kunnallistekniikan investointeihin liittyvistä rakennuttaja- ja hankintatehtävistä
- kunnallistekniikan hankkeiden projektinjohtotehtävistä
- työturvallisuuskoordinaattorin ja valvojan tehtävistä
- kunnallistekniikan muista suunnittelu- ja toimistotehtävistä

Toimintasäännön 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää tehtävän perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä nimikemuutoksista.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus perustaa teknisiin palveluihin kunnallistekniikan palvelualueelle 1.2.2022 alkaen kunnallistekniikkainsinöörin työsuhteen. Työsuhteeseen on kelpoinen henkilö, jolla on vähintään teknisen alan alempi korkeakoulututkinto sekä käytännön kokemusta kunnallistekniikan alalta. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka - ja työehtosopimuksen, palkkaryhmän II mukaan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Paula Kettunen, kunnallistekniikkapäällikkö, paula.kettunen@kempele.fi

Perustelut

Kunnallistekniikkainsinöörin työsuhde on ollut auki varsinaisessa haussa ja jatkohaussa. Kelpoisuusehtona on ollut vähintään teknisen alan alempi korkeakoulututkinto sekä käytännön kokemus kunnallistekniikan alalta. Hakijoita on ollut vähän. Kelpoisuusehtoja on tarkoituksenmukaista tarkistaa, jotta tehtävään saadaan lisää hakijoita. 

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus muuttaa kunnallistekniikkainsinöörin työsuhteen kelpoisuusehdoksi vähintään teknisen alan alemman korkeakoulututkinnon, vastaavan aiemman opistotason tutkinnon tai tekniikan erikoisammattitutkinnon sekä käytännön kokemuksen kunnallistekniikan alalta.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen johtaja, kunnallistekniikkapäällikkö, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.