Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Lastensuojelulain muutos 1.1.2022/ kahden sosiaalityöntekijän viran perustaminen 1.4.2022 alkaen

244Dno-2022-150

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Leinonen, va. sosiaali- ja terveysjohtaja, virpi.leinonen@kempele.fi

Perustelut

Lastensuojelulain muutos on tullut voimaan 1.1.2022. Muutoksella säädetään henkilöstömitoitus lastensuojelun sosiaalityöhön. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023 ja enintään 30 lasta vuodesta 2024. Henkilöstömitoituksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteuttamista lastensuojelussa sekä turvata lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tavoitteiden toteutuminen. Tavoitteen saavuttamiseksi säädetyllä henkilöstömitoituksella vähennetään sosiaalityöntekijän työkuormitusta ja näin parannetaan hänen mahdollisuuksiaan perehtyä lapsen asioihin ja sosiaalityön tekemiseen lapsen etua parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaen. Enimmäisasiakasmäärän rajaus koskee 0–17-vuotiaita lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkuudessa olevia lapsia. Lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle ei tulisi ohjata muita asiakkaita, jos hänellä on jo 0–17-vuotiaita asiakkaita laissa säädetty enimmäismäärä. Asiakasmäärä koskee vain lastensuojelun asiakkaana olevia lapsia, joten määrään ei lasketa jälkihuollossa olevia nuoria. Henkilöstömitoitus koskee asiakkaiden enimmäismäärää. Siitä tulee tarvittaessa poiketa alaspäin. Esimerkiksi  yhdennettyä sosiaalityötä tekevällä sosiaalityöntekijällä tulisi olla lastensuojelun lapsiasiakkaita alle laissa säädetyn enimmäismäärän, mikäli hänellä on vastuullaan myös henkilöstömitoitukseen piiriin kuulumattomia asiakkaita.

Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden tulee seurata muun muassa omavalvonnan keinoin säännöllisesti sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärää ja sovittaa asiakasmäärä sellaiseksi, että sosiaalityöntekijän on mahdollista huolehtia lapsen edun turvaamisesta, oikeuksien toteutumisesta ja laadukkaasta lastensuojelusta. Kempeleen lastensuojelussa on 3,7 sosiaalityöntekijän henkilötyövuotta avo-, sijais- ja jälkihuollossa. Lastensuojelussa on tällä hetkellä asiakkaita yli 200. Heistä alle 18-vuotiaita on n. 170. Jälkihuollon asiakkaista suurin osa on 18-25 v. Lastensuojelun asiakkuuksien määrät ovat kasvussa. Lastensuojelunlain henkilöstölain muutoksen mukaisesti,  Kempeleen lastensuojeluun ehdotetaan perustettavaksi kaksi uutta sosiaalityöntekijän virkaa 1.4.2022 alkaen. Henkilöstömitoituksessa on  huomioitu asiakkuuksien kokonaismäärät, velvollisuus jälkihuollon järjestämisen 25 ikävuoteen saakka,  yhdentyvän sosiaalityön tekeminen, tiivis yhteistyö/työparityöskentely lastensuojelun sisällä sekä sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperheiden palveluihin. Talousarviossa ei ole määrärahavarausta uusille viroille, kustannusvaikutus on n. 72 000€ vuodelle 2022.

Palveluvaliokunta (15.2.2022):
Palveluvaliokunta ohjaa, että perustetaan yhden sosiaalityöntekijän virka ja haetaan lisämäärärahaa 36 000 € viran perustamiseen v. 2022. Tällä toimenpiteellä lainsäädäntövelvoite vuodelle 2022 täyttyy. Lisäksi valiokunta pyytää selvityksen sosiaalipalveluiden henkilöstörakenteesta ja mahdollisuuksista sisäisiin järjestelyihin.

Sosiaali- ja terveysjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus esittää palveluvaliokunnan ohjauksen mukaisesti valtuustolle, että 1) kuntaan perustetaan 1 uusi sosiaalityöntekijän virka 1.4. alkaen ja 2) valtuusto myöntää viran perustamista varten 36 000 euron lisämäärärahan talousarvioon 2022. Tarvittava lisämääräraha katetaan verotulokohtaa vastaavasti korottamalla.
Lisäksi arviointia/selvitystä mahdollisen toisen sosiaalityöntekijän lisäviran perustamisen tarpeesta jatketaan, jotta palvelujen saanti turvataan ja lain mitoitusvaateet täytetään.  

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

KUNNANJOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSESITYS:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1) kuntaan perustetaan 2 uutta lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkaa 1.4. alkaen ja 2) valtuusto myöntää viran perustamisia varten 72 000 euron lisämäärärahan talousarvioon 2022. Tarvittava lisämääräraha katetaan verotulokohtaa vastaavasti korottamalla.

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Leinonen, va. sosiaali- ja terveysjohtaja, virpi.leinonen@kempele.fi

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 28.2.2022 § 6 hyväksynyt määrärahan kahden uuden lastensuojelun sosiaalityöntekijän viran perustamiseen. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänä on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu lastensuojelulain mukaiset lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät. Sosiaalityöntekijä vastaa avo- ja sijaishuollosta sekä alaikäisten jälkihuollosta. Työhön sisältyy myös osallistuminen virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen.

Sosiaali- ja terveysjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus perustaa kaksi sosiaalityöntekijän virkaa 1.4.2022 alkaen. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 § ja 7 § mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen. 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Va. sosiaali- ja terveysjohtaja, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.