Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden henkilöstömitoitus/ kolmen kuraattorin tehtävän perustaminen

244Dno-2022-149

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Oppilas-​ja opiskeluhuoltopalveluja ohjaa Oppilas- ​ja opiskelijahuoltolaki. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen,​psyykkisen ja  fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä  niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa koulu-​ja oppilaitosyhteisössä.  Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus ja hänen hyvinvointinsa  edistäminen. Opiskeluhuolto on yhteisöllistä työtä ja yksilöllistä tukea.

  • Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus saada maksutta opiskeluhuoltoa,​ jota opetukseen osallistuminen edellyttää.
  • Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä,​koko yhteisöä tukevana  yhteisöllisenä opiskeluhuoltona.
  • Lisäksi oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon ja  opiskeluhuollon palveluihin.

Oppivelvollisuuden pidentyminen on lisännyt oppilashuollon palvelujen tarvetta. Oppilashuoltolain kohtaan opiskeluhuollon psykologi-​ja kuraattoripalvelujen  henkilöstömitoitus on tullut muutos joulukuussa 2021. Lakimuutos on tullut voimaan  1.1.2022 alkaen.

9 a § (16.12.2021/1146)
Opiskeluhuollon psykologi-​ja kuraattoripalveluiden henkilöstömitoitus. Edellä 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja psykologi-​ja kuraattoripalveluita  järjestettäessä saa yhtä kuraattoria kohden olla enintään 670 opiskelijaa ja yhtä  psykologia kohden enintään 780 opiskelijaa. Kempeleen opetuksen opiskeluhuollon oppilas-​ja opiskelijahuoltolain mukaisista  uusista resursseista on valmisteltu selvitys. Selvityksen esittelevät  opiskeluhuoltoyksikön vastaava psykologi sekä opiskeluhuollon kuraattori. Oppilas-​ja opiskeluhuoltolain edellyttämille uusille kuraattori-​ja psykologiresursseille  ei ole määrärahavarausta vuodelle 2022.

Palveluvaliokunta (15.2.2022):
Opiskeluhuollon psykologi- ​ja kuraattoripalvelujen henkilöstömitoitukseen on tullut muutos joulukuussa 2021. Lakimuutos on tullut voimaan 1.1.2022 alkaen. Tämä tarkoittaa Kempeleen kohdalla sitä, että meidän tulee palkata 2,6 koulukuraattoria lisää, 2 kokoaikaista sekä yksi osa-aikainen (3 työpäivää/viikko). Talousarviossa 2022 ei ole varattuna näihin tehtäviin määrärahaa. Tämän vuoksi talousarvioon 2022 joudutaan anomaan lisämäärärahaa 1.8.2022 alkaen. Lain mukaan yhdellä kuraattorilla saa olla 670 opiskelijaa. Tällä hetkellä opiskelijoita on 1104/kuraattori. Lisämäärärahaa tarvitaan elokuun 2022 alusta 51 748 €+ sotumaksut vuoden loppuun asti. Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden osalta toimintaan kertyy tuloja n. 16 550 €/vuosi.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus esittää palveluvaliokunnan ohjauksen mukaisesti valtuustolle, että 1) kuntaan perustetaan 3 koulukuraattorin virkaa (2 kokoaikaista, 1 osa-aikainen) 1.8. alkaen ja 2) valtuusto myöntää virkojen perustamista varten 65 000 euron lisämäärärahan talousarvioon 2022. Tarvittava lisämääräraha katetaan verotulokohtaa vastaavasti korottamalla.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen. 
 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.2.2022 § 5 hyväksynyt Kempeleen kunnan opetukseen perustettavaksi 1.8.2022 alkaen kolme koulukuraattorin tehtävää, joista kaksi on kokoaikaista ja yksi osa-aikainen.

Koulukuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä esi- ja peruskoulussa sekä toiseen asteen oppilaitoksissa. Tehtävät koostuvat mm. asiakastyöstä, oppilashuoltotyöstä, verkostotyöstä, yhteistyöstä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuraattori osallistuu myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen.

Koulukuraattorin kelpoisuusehdot on määritelty laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista( 817/2015). Kuraattori ja vastaava kuraattori ovat kuraattorityön tehtävänimikkeitä. Lain mukaan sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavien koulukuraattorien ammattinimike on vastaava kuraattori. Laki virallistaa sosionomien (AMK) kelpoisuuden ja aseman kuraattoreina, ja heidän ammattinimikkeekseen tulee kuraattori.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus perustaa Kempeleen kunnan opetukseen 1.8.2022 alkaen kolme kuraattorin tehtävää edellä esitetyn mukaisesti. Kelpoisuusehdot on määritelty laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (817/2015).

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.