Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Peruspalveluiden virkojen/tehtävien täyttöluvat

244Dno-2022-57

Valmistelija

  • Virpi Leinonen, va. sosiaali- ja terveysjohtaja, virpi.leinonen@kempele.fi

Perustelut

Perhetyöntekijän täyttölupa

Perhetyöntekijän toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on vapautunut  sosiaalitoimessa syksyn 2021 aikana irtisanoutumisen vuoksi. Tehtävää on hoidettu sisäisin järjestelyin,​sekä osittain ostopalveluina esimiesjärjestelyn  määrärahavarauksesta johtuen. Sosiaalihuoltolain mukaisissa lapsiperhepalveluissa ja  lastensuojelussa asiakasmäärän kasvu on näyttäytynyt perhetyön palvelujen tarpeen  kasvuna. Sosiaalipalveluissa käytetään enenevissä määrin ostopalveluja,​koska omilla  resursseilla palveluja ei ole mahdollista tuottaa palvelujen tarvetta vastaavasti.  Kempeleen kunnassa on kolme perhetyöntekijän tehtävää,​jotka sijoittuvat  lastensuojeluun (n. 2htv) ja lapsiperheiden palveluihin (n. 1htv). Perhetyöntekijän keskeisenä tehtävänä on työskennellä Kempeleen kunnan  peruspalveluissa perheiden tukena yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Tehtävän kustannukset on huomioitu sosiaalitoimen  vuoden 2022 talousarviossa.

Palveluvaliokunta (1.3.2022):
Palveluvaliokunta ohjaa, että perhetyöntekijän tehtävä täytetään. Määrärahat sisältyvät talousarvioon 2022.

Sosiaali- ja terveysjohtaja:
Ehdotan, etä kunnanhallitus hyväksyy perhetyöntekijän tehtävän täyttämisen palveluvaliokunnan ohjauksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy täyttöluvan sosiaalityöntekijän avoimeksi tulleeseen virkaan (irtisanoutuminen). 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)