Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Sustainable Travel Finland - ohjelmaan osallistuminen

244Dno-2022-177

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: elinkeinokoordinaattori Soile Pitkänen, p. 0406267271

Visit Finlandin koordinoima maksuton Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa yrityksille ja matkailudestinaatioille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin. Ohjelman läpikäyneille, kriteerit täyttäville yrityksille ja destinaatiolle myönnetään Sustainable Travel Finland -merkki, jolla viestitään kansainvälisille matkailijoille ja matkanjärjestäjille kestävästä toiminnasta. Ohjelman suorittaminen koostuu seitsemästä kohteesta: 1. Sitoutuminen, 2. Osaamisen kasvattaminen, 3. Kehittämissuunnitelma, 4. Vastuullisuusviestintä, 5. Sertifiointi ja auditointi, 6. Todentaminen & mitattavuus, 7. Sopimus & jatkuva kehittäminen.

Keskustellaan Kempeleen osallistumisesta Sustainable Travel Finland – ohjelmaan.

Elinvoimavaliokunta (1.3.2022):
Elinvoimavaliokunta ohjasi, että lähdettäisiin mukaan Sustainable Travel Finland - ohjelmaan.

Elinkeinojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus päättää, että Kempeleen kunta lähtee mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan ja sitoutuu kestävän matkailun edistämiseen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elinkeinokoordinaattori

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.