Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Valtuustoaloite / Kaveripenkki yksinäisyyttä ehkäisemään / Keskustan valtuustoryhmä ym.

244Dno-2022-218

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Hanna Markkanen esitti Keskustan valtuustoryhmän ym. allekirjoittaman aloitteen:

"Yksinäisyys on merkittävä riski lasten ja nuorten terveydelle ja sillä nähdään olevan selvä yhteys esimerkiksi syrjäytymiseen ja mielenterveysongelmiin. Meidän tulee tehdä töitä sen eteen, ettei kukaan jää tahtomattaan yksin.

Törnävän koululla Seinäjoella on kokeiltu kaveripenkkiä, johon lapsi voi hakeutua ollessaan ilman kaveria tai tuntiessaan itsensä yksinäiseksi. Tämä viestittää muille ikätovereille, että penkillä oleva henkilö kaipaa kaveria ja seuraa. Kaveripenkki varmistaa, ettei kukaan jää välitunnilla yksin.

Tarpeemme sosiaalisiin kontakteihin on erilainen, mutta jokainen meistä ansaitsee yhteyden muihin ihmisiin. Päiväkodeissa ja kouluissa on tarpeen puhua siitä, miltä yksinäisyys voi tuntua, mitä se aiheuttaa ja miksi on tärkeää, ettei kukaan jää porukan ulkopuolelle. Tunne- ja vuorovaikutustaidot opettavat empatiakykyä ja auttavat meitä hahmottamaan niin omia kuin toisten tunteita.

Jo varhaisilla vuorovaikutussuhteilla nähdään olevan vaikutusta siihen, tuleeko lapsesta yksinäinen. Kaveripenkin voisikin ottaa kokeiluun sekä varhaiskasvatuksen puolella että alakouluilla. Ikätoverien lisäksi vastuuta kantavat aikuiset, jotka ovat tärkeässä roolissa yksinäisyyden havaitsemisessa ja ehkäisemisessä. Työhön voi osallistaa myös esim. oppilaskuntien jäseniä. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen päiväkoti ja kouluarkeen, johon kuuluvat myös kaverit."

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus lähettää aloitteen peruspalvelujen valmisteltavaksi ja palveluvaliokunnan sekä yhteisöllisyysvaliokunnan ohjattavaksi. 

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruspalvelut, palveluvaliokunta, yhteisöllisyysvaliokunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)