Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Valtuustoaloite / Kiertävän kasvattajan resurssin hankkiminen / Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

244Dno-2021-1107

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Anne- Mari Jaaran esittämän aloitteen oli hänen lisäkseen allekirjoittanut 23 valtuutettua.

"Kempeleen Perussuomalaiset haluavat nostaa esille kunnan varhaiskasvatuksen tilanteen ja sinne lakimuutosten myötä tulevat henkilöstömitoitusvaatimukset poissaolotilanteissa. Tiedossa on, että ihan valtakunnallisesti on ongelmaksi muodostunut pätevien sijaisten saaminen. Tästä huolimatta haluamme peräänkuuluttaa toimivaa ja turvallista varhaiskasvatusta jatkossakin ja näin nostamme esille “Kiertävän kasvattajan” tarpeen kunnassamme. 

Kiertävä kasvattaja vahvistaisi päiväkotiemme arjen sujuvuutta, sillä kiertävälle kasvattajalle talon tavat ovat tuttuja.  Kiertävä kasvattaja toisi lapsille pysyviä aikuiskontakteja myös yllättävissä tilanteissa. Lisäksi kiertävä kasvattaja vahvistaisi jo olemassa olevan henkilökunnan jaksamista työssään jatkuvasti vaihtuvissa arjen tilanteissa. 

Perussuomalaiset ehdottaa, että kunta aloittaa pikaiset toimenpiteet ja valmistelut kiertävän kasvattajan resurssin hankkimiseksi jo ensi vuodelle 2022. Ensi vuoden budjetissa olisi myös hyvä ottaa huomioon 2-3 kiertävän kasvattajan palkkakulut sivukuluineen.  

Perussuomalaisten valtuustoryhmä"

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

KUNNANJOHTAJA:
Aloite lähetetään peruspalvelujen valmisteltavaksi ja palveluvaliokunnan ohjattavaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Perustelut

Varhaiskasvatuksen toimintaa määrittävät varhaiskasvatuslaki (540/2018) sekä  valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018). Laki ja asetus säätelevät  mm. varhaiskasvatushenkilöstön kelpoisuudet,​henkilöstön mitoituksen sekä  lapsiryhmien rakenteen. Elokuussa 2021 astui voimaan varhaiskasvatuslain muutos  36§,​joka tarkensi jo säädeltyä henkilöstön mitoitusta päiväkodeissa ”Päiväkodin  henkilöstön mitoituksesta poikkeaminen varhaiskasvatuslain 35 §:ssä säädetystä  suhdeluvusta ei ole sallittua henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä”.  Henkilöstöstä  johtuvilla poissaoloilla tarkoitettaan sellaisia poissaoloja,​joihin tulisi varautua riittävin  henkilöstöresurssein. Varhaiskasvatuslain 36§:n tarkennus tarkoittaa  varhaiskasvatuksen järjestäjien kannalta käytännössä sitä,​että järjestäjän tulee  huolehtia riittävästä sijaisjärjestelmästä päiväkodeissa,​jonka avulla pystytään  huolehtimaan siitä,​että lain edellyttämä henkilöstömitoitus pystytään nopeasti  saavuttamaan myös vaikeasti ennakoitavissa tilanteissa. Vaikeasti ennakoitavia  tilanteita ovat suurimmaksi osaksi henkilöstön äkilliset poissaolot,​esimerkiksi äkilliset  sairauspoissaolot tai tilapäiset hoitovapaat. Varahenkilöillä tarkoitetaan käytännössä  vakinaisia lain mukaisen ammatillisen kelpoisuuden omaavia sijaisia päiväkodeissa  äkillisiin henkilöstön poissaolotilanteisiin.

Kempeleen varhaiskasvatuksessa ei ole vakinaisia varahenkilöitä (sijaisia) äkillisiin  poissaolotilanteisiin päiväkodeissa. Päiväkodin johtajat tekevät sijaisjärjestelyt  henkilöstön poissaolotilanteissa hyödyntäen mm. Monetran sijaisrekryä sekä  yksikköön sijaisuuksia varten ilmoittautuneita tai muulla tavoin sijaisuuksiin  hakeutuneita henkilöitä. Käytännössä sijaisia ei ole juurikaan saatavilla nimenomaan  äkillisiin poissaolotilanteisiin tarvetta vastaavasti. Paitsi että sijaisten saatavuus on  heikentynyt merkittävästi,​puuttuu heiltä hyvin usein varhaiskasvatuksen työhön lain  edellyttämä ammatillinen kelpoisuus. Koronanepidemian vaikutus ja  varhaiskasvatuksen alalla vallitseva hyvä työllisyys ovat tuoneet kaiken kaikkiaan  sijaisten saatavuuteen myös lisää haastetta.

Varhaiskasvatuspalveluiden vuoden 2022 talousarvioon on kirjattu varhaiskasvatuksen varahenkilö-​ja sijaisjärjestelmän kehittämiseen liittyvän  selvityksen tekeminen sekä selvityksen käsitteleminen toimielimissä kevään 2022  aikana.  Käytännössä selvitykseen laaditaan esitys varhaiskasvatuspalveluiden  varahenkilö-​ja sijaisjärjestelmään liittyvistä kehittämistarpeista sekä asiaan liittyvistä  muista keskeisistä kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa,​jotka tukevat lain ja  asetuksen toteuttamista. Selvitys ja siihen liittyvä esitys tuodaan palveluvaliokuntaan ja edelleen muiden toimielimien käsittelyyn loppu keväästä 2022. Varahenkilö-​ja  sijaisjärjestelmän selvityksen tekeminen on käynnistetty käytännössä lokakuun lopulla  2021. Selvityksen tekoa varten on koottu varhaiskasvatuksessa työryhmä,​johon  kuuluvat Sarkkirannan,​Ylikylän ja Pikkukokon päiväkotien johtajat sekä  varhaiskasvatuksen johtaja. Selvityksen teossa on helmikuuhun 2022 mennessä kuultu: varhaiskasvatuksen henkilöstöä henkilöstökyselyn kautta,​ henkilöstöjärjestöjen edustajia,​henkilöstöhallintoa sekä varhaiskasvatuksen esihenkilöitä. Kevään 2022 aikana selvitystyön valmisteluun haetaan ohjausta myös  palvelu-​ja resurssivaliokunnista.

Varhaiskasvatuspalvelut ottavat huomioon varahenkilö-​ja sijaisjärjestelmän  selvitystyössä kevään 2022 aikana Kempeleen perussuomalaisten tekemän  valtuustoaloitteen näkemyksiä kiertävien kasvattajien tarpeesta varhaiskasvatukseen.

Palveluvaliokunta (1.3.2022):
Varhaiskasvatuspalvelut ottavat huomioon varahenkilö-​ja sijaisjärjestelmän  selvitystyössä kevään 2022 aikana Kempeleen perussuomalaisten tekemän valtuustoaloitteen näkemyksiä kiertävien kasvattajien tarpeesta varhaiskasvatukseen. Selvittelytyöhön on perustettu työryhmä, joka tutkii erilaisia vaihtoehtoja ja talousarviovaikutuksia. Asian valmistelua jatketaan tiiviisti eri yhteistyötahojen kanssa.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy aloitteeseen annetun vastineen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen, ja saattaa aloitteen käsittelyn edelleen valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)