Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 230 Kempeleen asemakaavan muutos, Pirilän alue/ Kaavarungot

244Dno-2021-46

Valmistelija

  • Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi

Perustelut

Pirilän alueen asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 30.12.2020 - 29.1.2021. Kuulemisaikana pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja muilta kaavahankkeen osallisilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen riittävyydestä saatiin seitsemän (7) lausuntoa viranomaisilta ja muilta osallisilta, kolmen (3) valiokunnan ohjaukset sekä kaksi (2) osallisten kirjallista mielipidettä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa lausunnon kaavamuutoksesta antoivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-pohjanmaan museo rakennetun kulttuuriympäristön osalta, Oulun seudun ympäristötoimi terveydensuojelun ja ympäristösuojelun osalta, Kempeleen Vesihuolto Oy, Telia Finland Oy ja DNA Oyj sekä Käpy-koordinaattori. Telialla ei ollut huomautettavaa muutossuunnitelmiin, DNA tiedusteli teleaseman sijoitusmahdollisuutta alueelle ja museo painotti maakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden säilyttämistä. ELY ja Ympäristötoimi suosittelivat luonto-, kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitysten täydennysten, sulfaattimaaselvityksen ja pilaantuneisuuden lisätutkimusten tekemistä sekä viranomaisneuvottelun pitämistä  ennen luonnosvaiheen kuulemista. Käpy-auditoinnin huomiot koskivat kävelyn ja pyöräilyn edistämistä alueella. Alueen asukkailta tuli kaksi kirjallista mielipidettä, joista toisessa huolehdittiin peltoviljelyn ja poikittaiskatuyhteyden yhteensovittamisesta ja toisessa alueen virkistyskäytön, lajirikkauden ja kulttuuriympäristön säilymisestä.

Palautteen perusteella kaavoitus on tilannut täydennykset rakennettavuus-, sulfaattimaa- ja luontoselvityksiin. Suunnittelutyön aluksi on analysoitu alueen luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvoja sekä liikenneverkkoa. Kunnan ja OSAO:n kesken on tarkasteltu alueen maankäyttöä oppilaitosrakentamisen näkökulmasta. Lisäksi kaavoituksen puitesopimuskumppaneilta on haettu ideoita, joita on hyödynnetty vaihtoehtotarkastelussa.

Kaavarungoissa esitetään kaksi erilaista vaihtoehtoa alueen maankäytöstä, liikenteestä, ja viherympäristöstä. Tarkastelualueen kokonaispinta-ala on noin 27 ha. Kaavarunkovaiheen kuulemisen tarkoituksena on saada palautetta eri osapuolilta mahdollisimman varhain kaavan valmisteluvaiheessa. Palautetta haetaan kaavarunkovaihtoehdoista niiden vaikutuksista ja siitä, mitä kaavaluonnoksen jatkovalmistelussa tulisi ottaa huomioon. Kaavarunkojen kuulemisesta saadun palautteen jälkeen aloitetaan varsinaisen kaavaluonnoksen työstäminen. Analyysikartat ja kaavarunkovaihtoehdot perusteluineen esitellään kokouksessa.

Elinvoimavaliokunta 8.6.2021:
Elinvoimavaliokunta ohjasi, että kaavarunkovaihtoehdot asetettaisiin nähtäville ja vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset arvioitaisiin.

Kaavoittaja:
Ehdotan, että päätösesityksen liitteiden mukaiset kaavarunkovaihtoehdot sekä niihin liittyvä analyysi- ja havaintomateriaali asetetaan nähtäville kaavarunkovaiheen kuulemista varten.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.