Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 228 Kempeleen asemakaavan muutos, Vihiluodontien ja Lentokentäntien risteys, kortteli 23022 / Vireilletulo

244Dno-2021-730

Valmistelija

  • Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi

Perustelut

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2030 päivityksessä 2019 yhtenä suunnitteluhankkeena on esitetty Lentoaseman yhteyksien kehittämistä parantamalla mt847/mt815 liittymää sekä rakentamalla Lentokentäntie 2+2 kaistaiseksi. POP-ELY-keskus on käynnistänyt Mt815 tiesuunnitelman laatimisen välillä Hailuodontie – Vt4, konsulttinaan Ramboll. Konsultti on esittänyt Kempeleen kunnalle muutosta Vihiluodontien tiesuunnitelmiin. Muutos mahdollistaisi vapautuvan LT-alueen liittämisen yritystonttiin, säästäisi vanhan Vihiluodontien varressa olevaa täysikasvuista männikköä sekä parantaisi rakentamattoman tontin käytettävyyttä.

Tiesuunnitelman muutos edellyttäisi pientä muutosta Kempeleen asemakaavaan. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 51 § edellyttää, että asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla kunnan kehityksen edellyttämällä tavalla. MRL 60 §:n mukaan kunnan tulee tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi.  Kaavamuutokseen ryhdytään kunnan toimesta.Etenemisessä on ajatuksena soveltaa vaikutuksiltaan vähäisen kaavamuutoksen prosessia. Kempeleen toimintasäännön 1.1.2020 § 6 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta kohdan 23 mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan muuttamisesta, milloin kysymyksessä ovat muut kuin vaikutukseltaan merkittävät kaavat.

Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen Vihiluodon (113/023) tilasto- ja pienalueilla. Asemakaavan muutos sijoittuu Vihiluodontien ja Mt 815 Lentokentäntien risteykseen. Asemakaavan muutos koskee korttelin 23022 tonttia 1 ja Lentokentäntien LT-aluetta. Suunnittelualueella voimassa oleva Kempeleen asemakaavan muutos (Dnro/Anro 278/10.02.03/2017, kvalt 9.4.2018, lv30.5.2018) ei ole korttelin 23022 osalta toteutunut.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (kokouksen liitteenä) kuvataan kaavahankkeen perustiedot, vuorovaikutusmenettelyt, kaavaprosessin eteneminen ja sen aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. Kokouksen liitteenä on myös otteet tiesuunnitelman ”Lentokentäntien parantaminen välillä Hailuodontie – Vt4” –luonnoksesta, Kempeleen ajantasa-asemakaavasta ja rekisterikartasta sekä kaaviomainen kuvaus muutostarpeista.

Elinvoimavaliokunta, Ajankohtaiset (13.4.2021):
Lentokentäntien muuttaminen nelikaistaiseksi vaatii vähäisen kaavamuutoksen yhden tontin alueelle. Elinvoimavaliokunta ohjasi, että voidaan edetä vähäisellä kaavamuutoksella.

Kaavoittaja:
Asemakaavan muutos koskee Kempeleen asemakaavan korttelia 23022 tonttia 1 ja siihen liittyviä katu- ja yleisen tien alueita. Ehdotan, että kunnanhallitus päättää käynnistää asemakaavanmuutoksen valmistelun ja hyväksyy valmisteluaineiston asetettavaksi nähtäville kuulemista varten.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan päätösehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Liitteet

Oheismateriaali