Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 231 Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaava / Kaavarungot

244Dno-2021-593

Valmistelija

  • Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 28.8.-27.9.2019. Kuulemisaikana pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja muilta kaavahankkeen osallisilta ja kaikkia kaavahankealueen maanomistajia on tiedotettu kirjeitse. Osallisilta on pyydetty palautetta tarkastelualueista, joiden mahdollisia rakentamispaineita ja maankäytön kehittämisen edellytyksiä pyritään osayleiskaavalla ratkaisemaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen riittävyydestä saatiin yhdeksän (9) lausuntoa viranomaisilta ja muilta osallisilta sekä yli 45 kpl kirjallista mielipidettä alueen maanomistajilta ja toimijoilta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa lausunnon osayleiskaavahankkeesta antoivat Finavia Oyj, Fingrid, Kempeleen Vesihuolto Oy, Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy, Oulun seudun ympäristötoimi, Pohjois-Pohjanmaan museo arkeologian osalta, Tyrnävän kunta, sekä Väylävirasto.

Finavia muistutti lentoaseman esterajoitusalueista ja lentokonemelun aiheuttamista rajoituksista suunnitellulle maankäytölle. Fingrid ja OSS pyysi huomioimaan alueella sijaitsevat 110 kV voimajohdot kaavoitustyössä tarvittavin kaavamerkinnöin. Vesihuollon lausunto koski vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-aluetta ja sen laajentamisen reunaehtoja. Ympäristötoimen lausunto tähdensi tehtyjen luonto- ja maisemaselvitysten täydentämistä sekä meluselvitysten tarvetta. Pohjois-Pohjanmaan museo näki historiallisen ajan asutuksen selvittämisen tarpeelliseksi suunnittelualueella. Tyrnävän kunta pyysi huomioimaan suunnittelualueen rajautumisen osin kuntien väliseen rajaan. Väylävirasto totesi, että rautatien läheisyyteen sijoittuvissa kaavoissa ja mahdollisten yksityisraiteiden suunnittelussa on turvattava lisäraiteen toteuttamisedellytykset tulevaisuudessa Liminka-Oulu -kaksoisraiteen yleissuunnitelman ratkaisujen mukaisesti.

Alueen asukkailta, maanomistajilta ja osallisilta tuli yli 45 kpl kirjallista mielipidettä, jotka koskivat pääosin alueen maankäyttöä ja uusien rakennuspaikkojen osoittamista yksityisten omistamille maille. Rakennuspaikkatoiveita koskevaa maanomistajapalautetta tullaan tarkastelemaan kaavarunkovaiheen jälkeen kantatilaselvityksen ja kuivanmaan mitoitusperiaatteiden laatimisen yhteydessä.

Palautteen perusteella on tilattu Eteläisen logistiikka-alueen potentiaalia kartoittava konseptiselvitys (WSP 12/2019) sekä luontoselvityksen täydennyksenä linnustoselvitys (Pöyry 11/2019). Kaavasuunnittelu on hankittu konsultilta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:lta osayleiskaavan laatimiseksi ja kaavaprosessin toteuttamiseksi 2021 alkaen kahden vuoden tavoiteaikataulussa.

Osayleiskaavatyö on aloitettu laatimalla nykytila-analyysi ja muodostamalla kaksi vaihtoehtoista kaavarunkoluonnosta, joilla pyritään tutkimaan, millaiset maankäytön vaihtoehtoiset toteutustavat voisivat soveltua alueelle. Kaavarungot eivät ole vielä virallisia kaavaluonnoksia, vaan niiden tarkoituksena on auttaa suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä hahmottamaan suunnittelun alkuvaiheessa millaisia vaikutuksia erilaisilla kaavaratkaisuilla voisi olla. Varsinainen kaavaluonnos, jonka pohjalta yleiskaavatyön suunnittelu etenee, muodostetaan vaihtoehdoista saadun palautteen ja vaikutustenarviointien perusteella.

Kaavarunkoihin voi tutustua karttapalvelussa Storymaps-tarinakartalla: https://storymaps.arcgis.com/stories/b214bd3427a2443aaeb7027d4a4cbf29 Kaavarungot asetetaan nähtäville kesän yli ja niistä pyydetään palautetta webropol-kyselyn avulla, jolla selvitetään osallisten mielipiteitä Kempeleen eteläisille alueille laadittavan osayleiskaavan runkovaihtoehdoista. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 työpaikkojen ja uusille asuinalueille tulevien asukkaiden määrät ovat suurin piirtein samat, mutta ne sijoittuvat eri tavoin.

Valiokuntia pyydettiin arvioimaan kaavarunkovaihtoehtoja asuinalueiden, työpaikka-alueiden, luonto- ja virkistysalueiden sekä liikenneratkaisujen näkökulmasta sekä pohtimaan sitä, mitä kaavaluonnoksen jatkovalmistelussa tulisi ottaa huomioon.

Resurssivaliokunta (18.5.2021):
Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaavasta tiedoksi. Valiokunnan jäsenet vastaavat jokainen osaltaan asiaan liittyvään webropol-kyselyyn. Resurssivaliokunta pitää tärkeänä, että nuorisovaltuusto osallistuu kaavan valmisteluun.

Palveluvaliokunta (18.5.2021):
Merkittiin tiedoksi.

Yhteisöllisyysvaliokunta (18.5.2021) :
Valiokunta merkitsee saamansa esittelyn tiedoksi ja keskusteli molemmista vaihtoehdoista asuinalueiden, työpaikka-alueiden, luonto- ja virkistysalueiden sekä liikenneratkaisujen näkökulmasta.  Keskustelussa nousi esille seuraavat asiat; tarpeelliseksi nähtiin kevyenliikenteenyhteys Rajakorventieltä Uutelantielle, Sarkkirannan alueelle nähtiin parempana vaihtoehtona tiiviimpi asuinalue, Ketolanperälle ja Sipolan alueelle kyläalue. Vaihtoehdon kaksi teollisuus- ja työpaikka-alue koettiin hyvänä, samoin luontorajausalue Ollakan alueella. Vaihtoehdon yksi tieyhteyttä välillä Niittyranta-Tupos ei koettu hyvänä ratkaisuna. Valiokunnan jäsenet vastaavat lisäksi tulevaan Webropol-kyselyyn.
Todetaan, että esteellinen Sari Janatuinen (asianosaisena lähiomainen) ei osallistunut asiasta käytyyn keskusteluun eikä valiokunnan ohjaukseen.

Elinvoimavaliokunta (18.5.2021): 
Merkitään esittely tiedoksi. Tulossa on Webropol-kysely, jossa pyydetään arvioita kaavarunkovaihtoehtojen asumisen ja yrittämisen alueista, liikenteestä sekä viheralueiden sijainneista.

-------------
Valiokuntakierrokselta saatu palaute käsitellään myöhemmin muun kaavarunkopalautteen kanssa luonnoksen valmistelun yhteydessä. Nähtäville asetettaviin karttoihin tehdään kuitenkin pienet korjaukset: moottoritien itäpuolella poikittainen tieyhteystarve pelkistetään ja länsipuolella puhdistamon ja Ollakan välille osoitettu uusi tie siirretään vesilaitoksen omistamien maiden kohdalle.

Kaavoittaja:
Ehdotan, että Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaavarunkovaihtoehdot VE1 ja VE2, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä niihin liittyvä valmistelumateriaali asetetaan nähtäville ja palautetta kaavarunkoihin haetaan webropol-kyselyn kautta.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.