Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 221 Suunnittelutarveratkaisu / Liimatantie 186

244Dno-2021-731

Valmistelija

  • Juha Auno, kaavasuunnittelija, juha.auno@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: kaavasuunnittelija Juha Auno, 040 1820 509

Hakemus:
Kempeleen kunnalle on jätetty suunnittelutarveratkaisuhakemus koskien Juurussuon tilasto- ja pienalueella sijaitsevaa kiinteistön 244-401-25-1-M602 (Kaarlela) määräalaa. Kiinteistön pinta-ala on n. 7 ha. Hakemuksessa esitetään uuden 1-kerroksisen omakotitalon n. 160 k-m2, toimitila eläinten ja metsätalouden hoitoon n. 150 k-m2, hevos-/ pihattotalli n. 110 k-m2 sekä puuliiterin/kanalan n. 25 k-m2 rakentamiseen. Hakemusten mukaisten uudisrakennusten kerrosala on yhteensä n. 445 k-m2.

Kaavatilanne:
Alueen maankäyttöä ohjaavassa Oulun seudun yleiskaavassa 2020 rakennuspaikka sijaitsee maa- ja metsätalousalueella (M). Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa. Suunnittelusuosituksen mukaan asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä.

Naapurien kuuleminen:
Naapurikiinteistöjen omistajat on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen liittyen.

Rakentamisrajoitus:
Kempeleen kunnan rakennusjärjestyksen 6 § mukaan asemakaavoittamattomat alueet ovat MRL 16 §:n mukaisia suunnittelutarvealueita. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä määrätään rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella edellyttää, että rakentaminen:

1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle;

2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hakijan esittämät perustelut:
Hakijat haluavat rakentaa omakotitalon Liimatantien varrelle, jossa he pystyisivät harjoittamaan yritystoimintojaan. Ulkopuolisille yritystoimintana tarjottava koiranhoito suunnitellussa hoitolarakennuksessa vaatii rauhallisen ja riittävän tilavan ympäristön. Eläintenhoitotilaan on suunniteltu rakennettavan mahdollisuus hoitaa 4-5 koiraa tilapäisesti. Tila, ja siihen rakennettavat sisä- ja ulkotarhat toteutetaan eläinsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Toiminnasta suoritetaan ilmoitus aluehallintoviranomaiselle. Eläinhoitotilan yhteyteen rakennettavat ulkotarhat n. 100 m2 sijoitetaan kiinteistöllä niin, että hoidettavilla koirilla on rauhallinen ympäristö ulkoiluun. Lisäksi koiria on mahdollisuus harjoittaa ja ulkoiluttaa kiinteistöltä pohjoiseen jatkuvalla omistuksessamme olevalla metsäalueella.

Suunnitellut eläintenhoitotilat sijoitetaan kiinteistöllä niin, että ne eivät aiheuta haittaa ympäristölle tai naapurustolle. Kaikkiin naapurikiinteistöjen asuinrakennuksiin on suunnitelman mukaisesti rakennettaessa välimatkaa yli 100 metriä. Suunnitellussa tilassa on tarkoitus hoitaa pääsääntöisesti virkakoiria (poliisi, tulli ja rise). Virkakoiran hoitaminen ja koulutus edellyttävät riittävän tilavan ja rauhallisen ympäristön. Maankäytöllisesti kiinteistön koko on soveltuva kyseiseen liiketoimintaan.

Tältä kiinteistöltä (n. 7 ha) ja omistamaltamme viereiseltä metsäkiinteistöltä (n. 4 ha) tullaan myymään puuta alkutuottajana ja polttopuuna. Metsätalouden harjoittamisesta on tehty vaadittavat ilmoitukset verohallintoon ja Suomen metsäkeskukselle. Kiinteistöjen metsät ovat harvennuksen tarpeessa, joten metsänhoitotoimet ovat tarpeellisia ja maankäytöllisesti järkeviä.

Perustelut:
Oulun seudun yleiskaava 2020 - osayleiskaavan rakennuspaikkaa koskevan kaavamääräyksen mukaan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M) voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaa liittyviä asuinrakennuksia tai erityisistä syistä myös muita asuinrakennuksia. Hakijan esittämät perustelut kiinteistöllä tapahtuvasta yritystoiminnasta voidaan katsoa soveltuvan tälle kiinteistölle.

Edellä esitettyyn perustuen maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisten erityisten edellytysten voidaan katsoa täyttyvän ja suunnittelutarveratkaisu voidaan näin ollen myöntää.

Ratkaisuvalta:
Kempeleen kunnan 1.1.2020 voimaantulleen toimintasäännön 6 § mukaan kunnanhallitus päättää MRL 137 §:n mukaisista rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella siltä osin, kun sitä ei ole määrätty viranhaltijalle. Päätösvalta on määrätty viranhaltijalle tapauksissa, joissa kyse on rakennusluvan erityisistä edellytyksistä tai poikkeamisesta kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksen säännöksistä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitetulla rakennuspaikalla tai kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä, kun kyse on nykyisen asuinrakennuksen korvaamisesta uudella tai rakennuksen laajentamisesta. Hakemuksessa on kyse uudesta rakennuspaikasta, jolloin päätöksen suunnittelutarvehakemuksen myöntämiselle tekee kunnanhallitus.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kiinteistön 244-401-25-1-M602 (Kaarlela) määräalalle myönnetään suunnittelutarveratkaisu hakemuksen mukaisesti uuden 1-kerroksisen omakotitalon n. 160 k-m2, toimitila eläinten ja metsätalouden hoitoon n. 150 k-m2, hevos-/ pihattotalli n. 110 k-m2 sekä puuliiterin/kanalan n. 25 k-m2 rakentamiselle. Suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa on haettava enintään kahden vuoden kuluessa päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.