Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 235 Valtuustoaloite / Vihiluodontien uusi linjaus / Jarmo Haapaniemi / Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

244Dno-2021-309

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Jarmo Haapaniemi esitti valtuustoaloitteen, jonka allekirjoittivat myös muut Kempeleen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän jäsenet:

”Vihiluodontielle on jo pitkään vaadittu liikenneturvallisuutta parantavia toimia. Tielle on rakennettu töyssyjä ja läpiajo on kielletty. Toimet eivät ole tuoneet riittävää turvallisuutta tiellä liikkujille. Viimeisin vaaratilanne sattui muutama viikko sitten Juvanin mutkassa. Puheet eivät riitä! On toimittava. Esitän, että turvallisuustekoja ja Juvanin mutkan uutta linjausta aletaan pikaisesti toteuttaa yhteistyössä kunnan, maanomistajien, asukkaiden, kyläyhdistyksen, Elyn ja Museoviraston kanssa.”

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus lähettää aloitteen teknisten palvelujen valmisteltavaksi ja elinvoimavaliokunnan ohjattavaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Perustelut

Jarmo Haapaniemi on esittänyt valtuustoaloitteen, jonka ovat allekirjoittaneet myös muut Kempeleen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän jäsenet:

”Vihiluodontielle on jo pitkään vaadittu liikenneturvallisuutta parantavia toimia. Tielle on rakennettu töyssyjä ja läpiajo on kielletty. Toimet eivät ole tuoneet riittävää turvallisuutta tiellä liikkujille. Viimeisin vaaratilanne sattui muutama viikko sitten Juvanin mutkassa. Puheet eivät riitä! On toimittava. Esitän, että turvallisuustekoja ja Juvanin mutkan uutta linjausta aletaan pikaisesti toteuttaa yhteistyössä kunnan, maanomistajien, asukkaiden, kyläyhdistyksen, Elyn ja Museoviraston kanssa.”

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Valmistelija: kunnallistekniikkapäällikkö Paula Kettunen, p.050 463 6502

Vihiluodontie on valtion maantie. Vastauksen valtuustoaloitteeseen on laatinut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuusvastaava Seppo Heikkinen.

Kempeleen kunta on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikennevastuualueen vastausta Kempeleen kunnanvaltuuston Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen koskien Vihiluodontien (mt 18680) liikenneturvallisuuden parantamista. Vihiluodontie on kapeahko päällystetty suhteellisen vähäliikenteinen Lentokentäntien ja Kempeleentien välinen yhdystie. Tienvarrella on nauhamaista asutusta lähes koko matkalla, mutta tiivein asutus painottuu tien eteläiseen osaan. Geometrialtaan Vihiluodontie on varsin pienipiirteinen juurikin tiheimmin asutun alueen kohdilla. Tiellä on tievalaistus, mutta ei erillistä jalankulkuja pyöräilyväylää. Tien geometriasta, paikoin puutteellisista näkemistä ja tiheähköstä tienvarsiasumisesta johtuen tien eteläosalle on asetettu 30 km/h nopeusrajoitus välille Kempeleentie-Rankankuja, 40 km/h välille Rankankuja – Kivelä ja 50 km/h välille Kivelä-Lentokentäntie. Nopeusrajoitusten tueksi tielle on rakennettu myös hidastetöyssyt rajoitusten vaihtumiskohtiin. Lisäksi tielle on asetettu moottoriajoneuvojen läpiajokieltoa osoittavat liikennemerkit. Viimeisen kuuden vuoden aikana Vihiluodontiellä on tapahtunut kaksi poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Molemmat onnettomuudet tapahtuivat vuonna 2017 ja olivat tyypiltään yksittäisonnettomuuksia. Toisessa tapauksessa autoilija suistui ojaan ja toisessa pyöräilijä kaatui. Kummassakaan tapauksessa tiellä tai tienpidolla ei ollut osuutta tapahtumiin. Vihiluodontien liikenneturvallisuuspuutteista tulee ELY -keskukselle viestiä varsin usein. Ongelmana ovat liikennesääntöjä noudattamattomat autoilijat. Palauteviestien mukaan ylinopeudet ja läpiajokiellon noudattamatta jättämiset ovat hyvin yleisiä. ELY -keskuksen teettämän nopeusseurannan mukaan 40 km/h nopeusrajoitusalueelle nopeusrajoituksen ylittäneitä oli 72 % autoilijoista maksiminopeuden oltua 91 km/h. Mittauksia on suoritettu vuosina 2019 ja 2020. Tulokset olivat lähes identtiset. Perussyyn turvattomuudelle aiheuttavat siis liikennesäännöistä piittaamattomat autoilijat, eivätkä niinkään tien ominaisuudet. Mikäli nopeusrajoituksia ja läpiajokieltoa ja lain edellyttämää yleistä varovaisuutta noudatettaisiin, niin Vihiluodontien turvallisuustaso olisi varsin hyvä.

ELY-keskus selvittää yhdessä Kempeleen kunnan kanssa ne toimenpiteet, joilla nykytilannetta saataisiin paremmaksi. Selvitetään sekä pienet nopeasti toteutettavat toimenpiteet (mm. näkemien parantaminen tienvarsiraivauksin), että mittavammat toimet, kuten aloitteessa viitattu geometrian parantaminen ja jkpp-väylän tekninen toteuttamismahdollisuus ja toimenpiteiden kustannukset ainakin karkealla tasolla. Selvitystyö pyritään saamaan valmiiksi alkukesän 2021 aikana. Selvitys on jo aloitettu ja tuloksena on löydetty pieniä nopeasti toteutettavia kustannuksiltaan kohtuullisia kohteita, ne pyritään toteuttamaan kesän 2021 aikana. Merkittävää rahoitusta vaativat toimenpiteet jäävät vastaavien hankkeiden priorisointilistalle odottamaan rahoitustilanteen paranemista.

Nopeasti toteutettavat toimenpiteet: 3.6.2021 ELY-keskuksen ja kunnan yhteisessä tapaamisessa on jo sovittu näkemien avartamisesta tien kaarrekohdissa, 30 km/h nopeusrajoituksen ulottamisesta Vihikujalle saakka, valvonnan lisäämisestä, sekä siirrettävien hidasteiden asettamisesta Juvaninmutkan molemmin puolin.

Pidemmän aikavälin ajatuksia: päällystämisen yhteydessä lisähidasteiden asettaminen. Tien eteläpään risteyksen kehittäminen T-liittymäksi.

Elinvoimavaliokunta (8.6.2021):
Elinvoimavaliokunta oli tyytyväinen valtuustoaloitteeseen annettuun vastaukseen.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus antaa kunnallistekniikkapäällikön laatiman ja elinvoimavaliokunnan ohjauksen mukaisen vastineen valtuustoaloitteeseen.  

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen, toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi ja saattaa sen käsittelyn edelleen valtuustolle tiedoksi.