Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 401 Aiesopimus Hakamaan pohjoisosan kaavoitukseen liittyen

244Dno-2021-1038

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: maankäyttöpäällikkö Petri Joro, p. 0504636504 ja kaavoittaja Kaija Muraja, p. 0503163769

Kempeleen kunta on käynnistämässä Hakamaan pohjoisosan ja Kuivalanperän työpaikka-alueiden muuttamista ja laajentamista koskevan asemakaavahankkeen. Kunta on vuokrannut kaavahankkeen alueelta maata Haka Center Oy'n käyttöön. Kunnan ja yrityksen tahtotilana olisi mahdollistaa ja parantaa kaavoituksen kautta yrityksen toimintaedellytyksiä alueella. Jotta molempien osapuolten vastuut, velvollisuudet ja hankkeen tavoitteet olisivat selvät, olisi asiasta hyvä laatia aiesopimus jatkokehittämisestä.

Elinvoimavaliokunta (14.9.2021): 
Elinvoimavaliokunta ohjasi, että aiesopimus voitaisiin laatia. 

-----

Aiesopimus on laadittu. Valiokunnalta pyydetään ohjausta, onko sopimus tarkoituksenmukainen ja voidaanko sen mukaan edetä.

Elinvoimavaliokunta (19.10.2021):
Elinvoimavaliokunta ohjasi, että laaditun sopimuksen mukaisesti voidaan edetä.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy laaditun aiesopimuksen elinvoimavaliokunnan ohjauksen mukaisesti. 

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanahallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, elinkeinojohtaja, maankäyttöpäällikkö, kaavoitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.