Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 404 Hoitovuorokausihinnan tarkistaminen tehostetussa palveluasumisessa

244Dno-2021-1076

Valmistelija

  • Virpi Leinonen, va. sosiaali- ja terveysjohtaja, virpi.leinonen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelijat: Palveluohjaaja Martta Haataja p. 040 1584 019, kotihoidon johtaja Raija Inkala p. 050 3169 686

Kempeleen kunnassa on ollut vuodesta 2019 alkaen käytössä tehostetun palveluasumisen palveluseteli (khall § 88/2019). Palvelusetelin käyttöönoton yhteydessä on palveluntuottajan hoitovuorokausihintaan määritelty hintakatto. Hintakatto on vuonna 2021 ollut 118,00 euroa/hoitovuorokausi (khall §340/2020).  Kempeleen kunnan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan mukaan kunta päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Palveluasumisen hoitovuorokausihinnat ovat voimassa kalenterivuoden. Palveluntuottajan tulee myös tehdä Kempeleen kunnan Ikääntyneiden hoiva ja huolenpitoon asiakkailta perittävän ateriamaksun (€/vrk), vuokran (€/m2) ja muun mahdollisen elinkustannusmaksun (€/vrk) hinnankorotuksesta seuraavaa vuotta koskeva, edellä mainittuihin perusteisiin pohjautuva kirjallinen esitys perusteluineen viimeistään elokuun loppuun mennessä.Tehostettuun palveluasumiseen tullut sitova hoitajamitoitus (Vanhuspalvelulaki 980/2012) etenee asteittain siten, että 1.1.2022 mitoitus on 0,6 hoitajaa/asukas ja 1.4.2023 mitoitus on 0,7 hoitajaa/asukas. Kempeleessä tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitusvaade sääntökirjan mukaisesti on 0,65 hoitajaa/asukas. Yleisen kustannustason nousun vuoksi hoitovuorokausihintaan on tehtävä tarkistus. Hinnankorotuksen on oltava kuitenkin kohtuullinen. Vuorokausihintaa tarkistetaan 3,5 %:lla, jolloin palveluntuottajan hintakatoksi muodostuu 122,13 euroa/hoitovuorokausi. Palveluseteli on kunnan talousarviossa määrärahasidonnainen.

Kotihoidon johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus korottaa tehostetun palveluasumisen hoitovuorokausihintaa siten, että palvelutuottajan hintakatto on 122,13 euroa/hoitovuorokausi 1.1.2022 alkaen.

Sosiaali- ja terveysjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy tehostetun palveluasumisen hoitovuorokausihinnan korotuksen kotihoidon johtajan ehdotuksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysjohtaja, palveluohjaaja MH, kotihoidon johtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.