Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 397 Hyvinvointialueen valmisteluun, liikkeenluovutukseen ja henkilöstön siirtoon liittyvän yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

244Dno-2021-1080

Valmistelija

  • Minna Vinkki, henkilöstöpäällikkö, minna.vinkki@kempele.fi

Perustelut

Sote-uudistukseen liittyvä henkilöstön siirto kunnalta hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään edellyttää, että sekä luovuttaja, väliaikaishallinto ja luovutuksensaaja käyvät yt-lain 4 ja 11 §:ien mukaiset yhteistoimintamenettelyt. Yhteistoimintamenettely kestää vuoden 2022 loppuun saakka, jona aikana käydään neuvotteluita yhteistoiminnassa mm. henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamisesta, liikkeen luovutuksesta ja henkilöstön siirrosta hyvinvointialueelle. Ensimmäisessä yhteistoimintaneuvottelussa käsitellään henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamista. Tietojen luovuttamisen yhteistoimintakäsittely ei koske vielä henkilöiden siirtymistä liikkeen luovutuksella hyvinvointialueiden palvelukseen. Varsinaista liikkeen luovutusta ja henkilöiden siirtymistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käydään myöhemmin tämän yhteistoimintaprosessin aikana. Henkilö- ja palvelusuhdetietojen keräämisen piirissä ovat voimaanpanolain nojalla hyvinvointialueelle siirtyvät. Henkilö- ja palvelussuhdetietojen kerääminen on valmistelun etenemisen kannalta välttämätöntä ja se on ensimmäinen askel kohti liikkeen luovutusta. Tietoja tarvitaan mm. hyvinvointialueen talous- ja henkilöstösuunnittelua varten. Tietojen luovuttaminen perustuu lakiin ja niiden käyttämisessä noudatetaan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä (mm. tietovarannon tietosuojaseloste).

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 13 §:

  • Hyvinvointialueen viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada hyvinvointialueen kunnilta, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoimintaalueilta, sairaanhoitopiiriltä, erityishuoltopiiriltä ja alueen pelastustoimelta hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot.

  • Kuntien ja kuntayhtymien on salassapitosäännösten estämättä luovutettava hyvinvointialueelle sen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot voimaanpanolain 18 §:ssä tarkoitetusta henkilöstöstä, joka siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen.

Yhteistoimintamenettely koskee sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöä, tukipalveluhenkilöstöstä heitä, joiden työpanoksesta yli 50 % kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä opetuksen psykologi- ja kuraattoripalveluita.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus päättää käynnistää yhteistoimintamenettelyn esittelyn mukisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösesityksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Todetaan, että Minna Huusari (asianosainen) poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Henkilöstöhallinto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)