Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 408 Jäsenen nimeäminen seudulliseen jätehuoltojaostoon

244Dno-2021-837

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virva Maskonen, hallintojohtaja, virva.maskonen@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen kunnanhallitus hyväksyi 30.10.2017 / 346 §:ssä sopimuksen yhteisestä jätehuoltoviranomaisen perustamisesta. Jätehuoltojaosto toimii jätehuollon viranomaistehtävissä sopimuksen allekirjoittaneissa kunnissa.

Oulun kaupunki pyytää kuntia nimeämään edustajansa Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan alaiseen jätehuoltojaostoon. Jaoston toimikausi on valtuustokausi. Oulun kaupunginvaltuusto valitsee jaoston sopijakuntien nimeämistä jäsenistä ja kullekin jäsenelle nimetystä henkilökohaisista varajäsennistä

Jaostossa on kuudesta kahdeksaan jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Oulun kaupunki nimeää neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, Kempele yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen, Hailuoto ja Lumijoki yhdessä yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen sekä Ii ja Pudasjärvi yhdessä yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Mikäli Siikajoki ja Raahe hyväksyvät sopimuksen nimeävät nämä yhdessä yhden (1) jäsenen ja yhden (1) henkilökohtaisen varajäsenen.

Oulun kaupunginvaltuusto valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan Oulun kaupungin nimeämistä jäsenistä. Kahden kunnan muodostama jaostopaikka vuorottelee kuntien kesken vaalikausittain. Varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään eri kunnista. Kunnat ratkaisevat itse valintajärjestyksen.

Kuntia pyydetään huomioimaan edustajien nimeämisessä tasa-arvolain 4a §, jonka mukaisesti toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus nimeää Kempeleen kunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen jätehuoltojaostoon.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi jätehuoltojaostoon Tarmo Turusen Kempeleen kunnan edustajaksi ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ville Miettusen.

Valmistelija

Virva Maskonen, hallintojohtaja, virva.maskonen@kempele.fi

Perustelut

Kuntia on pyydetty huomioimaan edustajien nimeämisessä tasa-​arvolain 4a §,​ jonka mukaisesti toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus huomioiden tasa-arvolain 4a §:n nimeää varajäsenen seudulliseen jätehuoltojaostoon.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn lisäselvittelyä varten.
  
Todetaan, että tämä asia käsiteltiin §:n 356 jälkeen.

Valmistelija

  • Virva Maskonen, hallintojohtaja, virva.maskonen@kempele.fi

Perustelut

Hallintojohtaja:
Ehdotan,​ että kunnanhallitus huomioiden tasa-​arvolain 4a §:n nimeää varajäsenen seudulliseen jätehuoltojaostoon.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Kunnanhallitus, huomioiden tasa-arvolain 4 a §:n, nimesi seudulliseen jätehuoltojaostoon varajäseneksi Sanna Kouvan.

Tiedoksi

Asianosainen, seudullinen jätehuoltojaosto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.