Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 399 Kempeleen asemakaavan muutos, Vihiluodontien ja Lentokentäntien risteys, kortteli 23022 / Hyväksyminen

244Dno-2021-730

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi

Perustelut

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2030 päivityksessä 2019 yhtenä suunnitteluhankkeena on esitetty Lentoaseman yhteyksien kehittämistä parantamalla mt847/mt815 liittymää sekä rakentamalla Lentokentäntie 2+2 kaistaiseksi. POP-ELY-keskus on käynnistänyt Mt815 tiesuunnitelman laatimisen välillä Hailuodontie – Vt4, konsulttinaan Ramboll. Konsultti on esittänyt Kempeleen kunnalle muutosta Vihiluodontien tiesuunnitelmiin. Muutos mahdollistaisi vapautuvan LT-alueen liittämisen yritystonttiin, säästäisi vanhan Vihiluodontien varressa olevaa täysikasvuista männikköä sekä parantaisi rakentamattoman tontin käytettävyyttä.

Tiesuunnitelman muutos edellyttäisi pientä muutosta Kempeleen asemakaavaan. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 51 § edellyttää, että asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla kunnan kehityksen edellyttämällä tavalla. MRL 60 §:n mukaan kunnan tulee tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi.  Kaavamuutokseen ryhdytään kunnan toimesta.Etenemisessä on ajatuksena soveltaa vaikutuksiltaan vähäisen kaavamuutoksen prosessia. Kempeleen toimintasäännön 1.1.2020 § 6 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta kohdan 23 mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan muuttamisesta, milloin kysymyksessä ovat muut kuin vaikutukseltaan merkittävät kaavat.

Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen Vihiluodon (113/023) tilasto- ja pienalueilla. Asemakaavan muutos sijoittuu Vihiluodontien ja Mt 815 Lentokentäntien risteykseen. Asemakaavan muutos koskee korttelin 23022 tonttia 1 ja Lentokentäntien LT-aluetta. Suunnittelualueella voimassa oleva Kempeleen asemakaavan muutos (Dnro/Anro 278/10.02.03/2017, kvalt 9.4.2018, lv30.5.2018) ei ole korttelin 23022 osalta toteutunut.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (kokouksen liitteenä) kuvataan kaavahankkeen perustiedot, vuorovaikutusmenettelyt, kaavaprosessin eteneminen ja sen aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. Kokouksen liitteenä on myös otteet tiesuunnitelman ”Lentokentäntien parantaminen välillä Hailuodontie – Vt4” –luonnoksesta, Kempeleen ajantasa-asemakaavasta ja rekisterikartasta sekä kaaviomainen kuvaus muutostarpeista.

Elinvoimavaliokunta, Ajankohtaiset (13.4.2021):
Lentokentäntien muuttaminen nelikaistaiseksi vaatii vähäisen kaavamuutoksen yhden tontin alueelle. Elinvoimavaliokunta ohjasi, että voidaan edetä vähäisellä kaavamuutoksella.

Kaavoittaja:
Asemakaavan muutos koskee Kempeleen asemakaavan korttelia 23022 tonttia 1 ja siihen liittyviä katu- ja yleisen tien alueita. Ehdotan, että kunnanhallitus päättää käynnistää asemakaavanmuutoksen valmistelun ja hyväksyy valmisteluaineiston asetettavaksi nähtäville kuulemista varten.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan päätösehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen asemakaavan korttelia 23022 ja siihen liittyviä katu- ja yleisen tien alueita koskevan asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 30.6. - 27.8.2021. Kuulemisaikana on pyydetty lausunnot viranomaisilta ja muilta kaavahankkeen osallisilta. Asemakaavan luonnosaineistosta on saatu kaksi (2) viranomaislausuntoa ja Käpy –koordinaattorin auditointi. Viranomaislausunnon antoivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kempeleen Vesihuolto Oy. Oulun seudun ympäristötoimi ilmoitti ympäristönsuojeluviranomaisen ominaisuudessa, että ei anna lausuntoa asiassa. Aineistosta ei jätetty mielipiteitä.

Viranomaisten huomiot koskivat harvinaiseen merivesitulvaan varautumista ja kaavassa osoitettuja johtovarausalueita. Käpy-huomiot koskivat termistöä, uuden kävelyn ja pyöräilyn väylän linjausta ja pysäköintimääräyksiä.  

Luonnosvaiheen palautteen sisältö ja kaavaehdotukseen tehdyt vähäiset muutokset on esitelty kaavaselostuksessa. Esityslistan liitteenä ovat kaavaselostus, ehdotusvaiheen asemakaavakartta sekä asemakaavan seurantalomake.

Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on 1.9576 hehtaaria. Asemakaavan muutoksessa muodostuu korttelin 23022 tontti 2 sekä siihen liittyvää suojaviher-, katu- ja liikennealuetta.

Kaavoittaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen laaditut vastineet, ja että korttelia 23022 ja siihen liittyviä erityis-, katu- ja yleisen tien alueita koskeva Kempeleen asemakaavan muutos asetetaan nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi

Perustelut

Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 14 vuorokauden ajan vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan prosessin mukaisesti 6.10. – 20.10.2021. Kuulemisaikana on pyydetty lausunnot viranomaisilta ja muilta kaavahankkeen osallisilta. Asemakaavan ehdotusaineistosta on saatu kaksi (2) viranomaislausuntoa. Viranomaislausunnon antoivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kempeleen Vesihuolto Oy. Oulun seudun ympäristötoimi ilmoitti, ettei anna lausuntoa asiassa. Aineistosta ei jätetty mielipiteitä. Viranomaisten huomiot koskivat sulfaattipitoisten maiden todennäköisyyttä alueella ja vesihuollon johtoaluevarauksien näkymistä kaavakartalla. Palautteiden johdosta kaavaan lisätään kaavamääräys sulfaattipitoisten maiden käsittelystä rakentamisessa ja johtovarausalueen sijainti tarkistetaan.

Ehdotusvaiheen palautteen sisältö ja kaavaan tehdyt tarkistukset on esitelty hyväksyntävaiheen kaavaselostuksessa. Esityslistan liitteenä ovat hyväksymisvaiheen asemakaavakartta, kaavaselostus sekä päivitetyt asemakaavan seurantalomake ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Asemakaavan muutos koskee Kempeleen Vihiluodon (113/023) tilasto- ja pienalueilla Kempeleen asemakaavassa korttelin 23022 tontti 1 ja siihen liittyvää katu- ja Lentokentäntien liikennealuetta LT. Asemakaavan muutoksessa muodostuu korttelin 23022 tontti 2 sekä siihen liittyvää suojaviher- ja katualuetta. Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on 1.9576 hehtaaria. Kaavalla muodostuu KTY-korttelialuetta 0.8615 ha, EV-suojaviheraluetta 0.0999 ha ja katualuetta 0.9962 ha. Lentokentäntien liikennealuetta LT häviää -0.1415 ha.

Kempeleen 1.1.2020 voimaantulleen toimintasäännön § 6 kunnanhallituksen ratkaisuvaltaa koskevan kohdan 23. mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan muuttamisesta, milloin kysymyksessä ovat muut kuin vaikutukseltaan merkittävät kaavat. Kyseessä on vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos, joten ratkaisuvalta on kunnanhallituksella.

Kaavoittaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen laaditut vastineet, ja että kunnanhallitus hyväksyy korttelin 23022 tonttia 1 ja siihen liittyviä katu- ja yleisen tien alueita koskevan Kempeleen asemakaavan muutoksen.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kaavoitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.                

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Julkipanon jälkeen annettavassa päätöksessä valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu
faksi: 02956 42841
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin oikeusministeriön asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti: kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.