Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 400 Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Hakamaan pohjoisosa ja Kuivalanperä / Vireilletulo

244Dno-2021-1043

Valmistelija

  • Laura Felin, kaavasuunnittelija, laura.felin@kempele.fi

Perustelut

Hakamaan pohjoisosan ja Kuivalanperän alue on tunnistettu ja priorisoitu kehitettävänä ja laajentuvana työpaikka-alueena Kempeleen maankäytön kehityskuvassa 2050 (kvalt 1.6.2020 § 33). Hakamaa on profiloitunut palvelu- ja tuotantoyritysten alueeksi ja on pääosin rakentunut. Maankäytön toteutusohjelmatyö on tarkentanut työpaikka-alueiden priorisointijärjestystä ja yritystonttitarkastelussa on todettu tarve Hakamaan työpaikka-alueen laajennukselle mahdollisimman pian.

Kempeleen kunnan kestävän kasvun yhtenä tavoitteena on, että kunnan tonttitarjonta on monipuolista ja riittävää. Tavoitteen mukaan kunnalla on jatkuvasti tarjolla erilaisia tontteja yrittäjien tarpeisiin. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 51 § edellyttää, että asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla kunnan kehityksen edellyttämällä tavalla. Asemakaavahankkeeseen ryhdytään kunnan toimesta.

Kunta on lisännyt maaomaisuuttaan Hakamaan pohjoisosassa ja Kuivalanperällä Eteläsuomentien molemmilla puolilla, joka mahdollistaa alueen tarkastelun ja työpaikka-alueen asemakaavoittamisen kokonaisuutena. Hakamaan pohjoisosan ja Kuivalanperän työpaikka-alueen asemakaavan muutos ja laajennus on esitetty kaavoituskatsauksessa 2021 vireille tulevana hankkeena. Asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen tavoitteena on tutkia työpaikka-alueen laajentamista Hakamaan pohjoisosassa ja Kuivalanperän alueella Taajaman osayleiskaavan 2040 (kvalt 11.3.2019) mukaisesti sekä tutkia kaavassa osoitetut tieyhteystarpeet. Toisena tavoitteena on tutkia Hakamaan alueella voimassa olevien asemakaavojen muutostarpeet sekä hulevesien hallinnan kysymykset.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (kokouksen liitteenä) kuvataan kaavahankkeen perustiedot, vuorovaikutusmenettely, kaavaprosessin eteneminen, laaditut selvitykset sekä vaikutusten arviointi.

Elinvoimavaliokunta (19.10.2021):
Elinvoimavaliokunta ohjasi, että kaavahanke käynnistettäisiin.

Resurssivaliokunta (25.10.2021):
Resurssivaliokunta ohjaa, että Hakamaan pohjoisosan ja Kuivalanperän alueen asemakaavoitus käynnistetään, jotta voidaan turvata kunnan monipuolinen yritystonttitarjonta.

Kaavoittaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus tekee myönteisen päätöksen asemakaavamuutoksen ja laajennuksen käynnistämisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)