Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 406 Neuvostojen nimeäminen

244Dno-2021-826

Perustelut

Kuntalain 30§:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimintasäännön 6 §:n 14 kohdan mukaan kunnanhallitus nimeää neuvostot.

Kuntalain74 §:n mukaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Toimikuntia ja neuvostoja valittaessa on otettava huomioon Tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä sekä varsinaisina että varajäseninä vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Jos kiintiöstä poiketaan, syy tulee kirjata valintapäätökseen. Erityinen syy voi olla esimerkiksi se, että jollakin erityisalalla on vain nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Erityiseen syyhyn vetoavan on perusteltava vaatimuksensa. Oikeuskäytännössä kunnalla on ollut oikeus poiketa tasa-arvolain sukupuolikiintiöstä lähinnä silloin kun toimielimiin valitaan jäseniä virka- tai luottamushenkilöaseman perusteella. Tällöin on useimmiten kysymys toimikunnista, joihin voidaan valita myös viranhaltijoita virka-asemansa perusteella.

Kunnanhallitus nimesi toimikaudekseen kokouksessaan 16.8.2021 / 288 § Seniorineuvoston ja Veteraanien neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet ja määräsi puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat seuraavasti:

Seniorineuvosto:

Jäsen

Varajäsen

Kerttu Mömmö pj

Arto Kyngäs

Ritva Rundgren

Eija Keränen

Teemu Kakko

Sirpa-Helena Karjalainen

Jaana Ervasti vpj

Anitta Pellikka

Anu Mäkelä

Paula Pohjanrinne

Toivo Piira

Antti Nuoristo

Soile Punkari

Similä Kai

Eläkeliiton Kempeleen yhdistys ry:tä, Kempeleen Eläkeläiset ry:tä ja Rantalakeuden Eläkkeensaajat ry:tä pyydetään nimeämään edustajansa ja varaedustajansa seniorineuvostoon.
Vastuuviranhaltijana toimii kotihoidon johtaja.

Veteraanien neuvottelukunta:

Jäsen

Varajäsen

Heikki Alakärppä

Pertti Sankilampi

Kai Similä vpj

Raimo Karhu

Tuukka Myllymäki pj

Juha Erkkilä

Paula Pohjanrinne

Saara Ukura

Kalevi Kerttula

Pekka Vatjus-Anttila

Arto Kyngäs

Timo Honkonen

Arto Jalonen

Arto Hämäläinen

Veteraanien neuvottelukunnalle annetaan oikeus kutsua 2-3 eri veteraanijärjestön edustajaa neuvottelukuntaan.
Vastuuviranhaltijana toimii veteraaniasiamies.

Valtuusto on kokouksessaa 8.11.2021 / § 100 myöntänyt Arto Kyngäkselle eron luottamustoimista.

Hallintojohaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus nimeää uuden varajäsenen seniorineuvostoon ja uuden jäsenen veteraanien neuvottelukuntaan Arto Kyngäksen tilalle.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi seniorineuvostoon uudeksi varajäseneksi Jouko Etelän ja veteraanien neuvottelukuntaan uudeksi jäseneksi Ville Miettusen.

Tiedoksi

Asianosaiset, seniorineuvosto ja veteraanien neuvottelukunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.