Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 407 Nuorisovaltuuston nimeäminen

244Dno-2021-1103

Valmistelija

  • Virva Maskonen, hallintojohtaja, virva.maskonen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: nuorisopalveluiden päällikkö Heidi Alatalo 050 3078981.

Nuor­ten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista säädetään nuo­ri­so­lain (1285/2016) 24 §:ssä sekä Kuntalain (410/2015) 26 §:ssä. Laissa säädetään, että nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto vai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi­mi­alo­jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seu­ran­taan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hy­vin­voin­tiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liik­ku­mi­seen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi ole­van lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ot­taa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen ke­hit­tä­mi­seen kunnassa. Laissa ei säädetä nuorisovaltuuston kokoonpanosta, valinnasta eikä toi­min­ta­ta­vois­ta, vaan ne ovat kunnan vapaasti päätettävissä. Esimerkiksi nuo­ri­so­val­tuusto voidaan valita joka vuosi tai kahdeksi vuodeksi ker­ral­laan.

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta, alkaen 1.1.2022. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nuorisovaltuuston vastuuhenkilönä ja sihteerinä toimii  nuorisopalvelujen päällikkö.

Toimintasäännön 24A §:n mukaan nuorisovaltuuston puheenjohtajalla ja toisella nuorisovaltuuston nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa. Valiokuntien puheenjohtajat ja vastuuhenkilöt ovat 13.1.2020 linjanneet, että valiokuntien kokouksiin kutsutaan nuorisovaltuuston nimeämä edustaja. Nuorisovaltuuston nimeämä edustaja osallistuu myös LANUPE-neuvoston kokouksiin. Lisäksi työryhmiä nimettäessä huomioidaan nuorisovaltuuston edustus.

Valintaprosessi:
Nuorisovaltuuston nimeämistä varten järjestettiin hakumenettely. Ha­ku nuorisovaltuustoon oli auki nuorisopalvelujen internet-sivuilla 9.8. – 8.9.2021 välisen ajan. Hakua mainostettiin yhtenäiskouluilla, lu­kiol­la ja Kempeleen OSAO:lla sekä eri nuorten ryhmissä, nuorisopalvelujen verkkosivuilla, somekanavissa sekä kuntatiedotteessa. Nuorisovaltuustoon haettiin 15 nuorta, jotka ovat 13-18 -vuotiaita kempeleläisiä, seuraavin kriteerein: reipas, yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen nuori, joka on kiinnostunut vaikuttamisesta ja osallisuudesta. Hakijalla ei tarvinnut olla aiempaa vaikuttamistaustaa eikä kou­lu­me­nes­tys vaikuttanut valintaan. Tärkeää oli, että hakija oli ai­dos­ti kiinnostunut ja sitoutunut ja hänellä oli tahto vaikuttaa nuorten asiois­sa.

Ehdokasmäärä ratkaisi, onko hakijoita tarpeeksi nuorisovaaleihin. Mikäli hakijoita olisi ollut enemmän kuin 15, olisi nuorisovaltuuston jäsenet ratkaistu vaaleilla. Koska hakijoita hakuajan puitteissa oli 13, vaaleja ei järjestetty. Ha­ki­joi­ta informoitiin hakuajan päättymisen jälkeen sähköpostitse nuorisovaltuuston toiminnasta ja tehtävistä painottaen sitoutumisen tärkeyttä. Hakijoille järjestetään nykyisen nuorisovaltuuston toimesta perehdytys-/ryhmäytymispäivä, jossa heidät saattaen vaihtaen perehdytetään nuorisovaltuuston toimintaan ja tehtäviin.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus 

1) nimeää Kempeleen Nuorisovaltuustoon seuraavat jäsenet:

Elmer Hakala, Kirkonkylän koulu
Lotta Harju, Kempeleen lukio
Viivi Huotari, OSAO Kontinkangas
Mimmi Jakola, Ylikylän koulu
Vili Kanniainen, Kastellin lukio
Inga Koskenniemi, Kastellin lukio
Noora Lampela, Kempeleen lukio
Heta Lauttamus, Linnakankaan koulu
Timo Matinlauri, Kirkonkylän koulu
Vilja Peltokorpi, Madetojan musiikkilukio
Anni Ranta, Kempeleen lukio
Eliisa Savilaakso, Ylikylän koulu
Eetu Vainionpää, Kempeleen lukio

2) päättää, että Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta, alkaen 1.1.2022,

3) antaa Nuorisovaltuustolle oikeuden nimetä keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja

4) nimeää Nuorisovaltuuston vastuuhenkilöksi / sihteeriksi nuorisopalveluiden päällikön ja

5) päättää, että Nuorisovaltuuston jäsenille suoritetaan 50 € :n suuruinen kokouspalkkio / kokous ja palkkion maksatuksessa noudatetaan soveltuvin osin luottamushenkilöiden palkkiosääntöä.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväskyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, nuorisopalveluiden päällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.