Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 403 Sosiaaliohjaajan määräaikaisesti avoinna olevan työsuhteen muuttaminen sosiaalityöntekijän määräaikaiseksi virkasuhteeksi

244Dno-2021-1111

Valmistelija

  • Virpi Leinonen, va. sosiaali- ja terveysjohtaja, virpi.leinonen@kempele.fi

Perustelut

Aikuissosiaalityöstä vapautuu määräaikaisesti 15.12.2021 alkaen sosiaaliohjaajan työsuhde vuoden 2022 loppuun saakka. Sosiaaliohjaajan määräaikaista työsuhdetta esitetään muutettavaksi sosiaalityöntekijän määräaikaiseksi virkasuhteeksi. Muutos tukee aikuissosiaalityön palveluprosessia sekä palvelujen saantia/palvelutarpeen arviointia lakisääteisessä ajassa.

Kempeleen kunnan sosiaalityön aikuissosiaalityön tiimissä työskentelee 3 työntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa ja yksi sosiaalityöntekijä.  Sosiaalityöntekijä vastaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioista, suunnitelmallisesta asiakastyöstä ja siihen sisältyvien viranhaltijapäätösten sekä asiakassuunnitelmien tekemisestä yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen verkoston kanssa. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu myös päihde- ja mielenterveysasiakkaat. Sosiaalityöntekijän työskentely tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisesti ja tehtävät, työkenttä sekä asiakkaiden erityisen tuen tarpeiden arvioiminen edellyttää sosiaalityöntekijän osaamista ja pätevyyttä.

Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden asiakasprosesseista vastaa aina sosiaalityöntekijä. Sosiaaliohjaajien nykyisiin työtehtäviin on sisältynyt paljon sosiaalityöntekijän avustavia sekä valmistelevia tehtäviä mm. erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden taloudellisen tuen valmistelua sosiaalityöntekijälle, sosiaalityöntekijän työparina olemista palvelutarpeen arvioinneissa sekä asiakkaan käytännön asioiden hoitamista sosiaalityöntekijän tukena.

Sosiaaliohjaajan määräaikaisen tehtävän muuttaminen määräaikaiseksi sosiaalityöntekijän viraksi, vahvistaa aikuissosiaalityön työparityöskentelyä, palvelutarpeen arvioiden määräajoissa pysymistä ja nopeuttaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluiden piiriin pääsyä. Muutos mahdollistaa sen, että sosiaalityöntekijä voi hoitaa itsenäisesti erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden prosesseja ja tehtäviä, joissa sosiaaliohjaajat ovat avustaneet aikaisemmin sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijän työtehtäviin sisällytetään taloudellisen tuen käsittelyä niiden asiakkaiden osalta, joiden päätös edellyttää sosiaalityöntekijän harkintaa. Sosiaalityöntekijä pystyy itsenäisesti tekemään päätöksen ehkäisevästä taloudellisesta tuesta ja ohjaajien valmisteluun käyttämä aikaa vapautuu muuhun työhön. Muutoksella haetaan sitä, että yksi työntekijä pystyy laajemmin hoitamaan asiakkaiden tuentarpeita ja prosesseja alusta loppuun. 

Asiaa on käyty läpi aikuissosiaalityössä, työntekijöiden kanssa, ja he ovat esitetyn muutoksen kannalla. Työntekijät ovat tuoneet esille, että asiakkaiden ongelmat ovat moninaistuneet ja asiakkuudet erityisesti erityistä tukea tarvitsevien osalta ovat kasvaneet nopealla aikataululla. Sosiaaliohjaajan tehtävien muuttaminen sosiaalityöntekijän viraksi on perusteltua myös erityistä tukea tarvitsevien asiakasmäärien nousulla.

Esitetyn muutoksen vaikutus henkilöstömenoihin on 13 800 euroa vuodessa, muutos edellyttää määrärahavarausta vuodelle 2022. Vuoden 2021 palkkamenot katetaan talousarvion sisältä.  

Sosiaalityöntekijän kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 § ja 7 § mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys tai vähintään sosiaalityön aineopinnot ja niihin sisältyvä käytännön harjoittelu suoritettuna.

Sosiaali- ja terveysjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus muuttaa sosiaaliohjaajan määräaikaisen työsuhteen sosiaalityöntekijän määräaikaiseksi virkasuhteeksi 15.12.2021 alkaen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdostuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysjohtaja, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.