Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 289 Kunnan edustajien nimeäminen yhteisöjen yhtiö- ja osuuskuntakokouksiin

244Dno-2021-827

Perustelut

Valtuuston 12.12.2017 hyväksymien konserniohjeiden mukaan kunnanhallitus:
- valitsee edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin
- tekee ehdotuksen tytäryhteisöjen hallituksen jäseniksi, joista yhden on oltava kunnan johtavassa tai itsenäisessä asemassa oleva viranhaltija
- antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeiden antamista ole toimintasäännöllä annettu kunnan muulle viranomaiselle
- hyväksyy tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksiin ja osakassopimuksiin tehtävät muutokset
- vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä, jolla tarkoitetaan tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia. Toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa kunnan omistajapoliittisissa linjauksissa määrittämiin tavoitteisiin.
- antaa tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle tiedot tytäryhteisöjen toiminnasta, taloudesta ja riskienhallinnasta
- seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotukset havaitsemistaan epäkohdista

Kunnan edustajilla tytäryhteisöjen hallintoelimissä pitää olla riittävä tytäryhteisön toimialueen ja yritystalouden asiantuntemus, riippumattomuus ja kyky arvioida yhteisön hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Valituille edustajille on luotava edellytykset asiantuntemuksensa ja osaamisensa kehittämiseen. Hallinto- ja kuntalain esteellisyyttä koskevat säännökset on otettava edustajia valittaessa huomioon. Esteellistä kunnan edustajaa voidaan kuitenkin kuulla asiantuntijana kunnan toimielimessä.

Kempeleen kunnan tytär- ja osakkuusyhtiöt ovat seuraavat:

  Osuus
Kiinteistö Oy Kempeleenkartano 100 %
Kempeleen Vesihuolto 86,42 %

Lisäksi Kempeleen kunta on mukana seuraavissa yhteisöissä:

Asunto Oy Kempeleenhovi
Technopolis Oyj
Teknoventure Oy
Kuntarahoitus Oy
Kiinteistö Oy Kempeleen Liiketori
Kiinteistö Oy Zeppeliinin Kulmatori
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö
Oulu Innovation Oy
Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhtiökokous
Kiertokaari Oy (tekninen johtaja)
Joki ICT Oy (talousjohtaja)
Oulun keskuspesula Oy
Monetra Oy (talousjohtaja)

Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus nimeää edustajansa
- tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksiin
- edustajansa yllä olevan luettelon muihin yhteisöihin.
Edustajan tehtävänä on yhtiö- ja osuuskuntakokouksiin osallistumisen lisäksi seurata toimintaa ja tarpeellisilta osin informoida kunnanhallitusta.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi edustajikseen tytär- ja osakkuusyhtiöihin seuraavat henkilöt:

Kiinteistö Oy Kempeleenkartano
Malkamäki Janne, varajäsen Hanski Pia

Kempeleen Vesihuolto Oy
Valtuuston puheenjohtaja, varajäsenet valtuuston I ja valtuuston II varapuheenjohtaja

Lisäksi kunnanhallitus nimesi edustajansa seuraaviin yhteisöihin:

Asunto Oy Kempeleenhovi
Laava Jarkko, varajäsen Pekka-Vatjus Anttila

Technopolis Oyj
Huusari Minna, varajäsen Ukura Saara

Nordic Option Oy
Kuivala Onni, varajäsen Gallén Tiina

Kuntarahoitus Oy
Talousjohtaja

Kiinteistö Oy Kempeleen Liiketori
Miettunen Ville, varajäsen Honkonen Timo

Kiinteistö Oy Zeppelinin kulmatori
Halunen Janne, varajäsen Jalonen Arto

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö
Pääkkö Teemu, varajäsen Kokko Sari

Oulu Innovation Oy
Sankilampi Pertti, varajäsen Jarva Pasi

Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Neitola Petra, varajäsen Laine Sanna

Kiertokaari Oy
Tekninen johtaja

Joki ICT Oy
Talousjohtaja

Oulun Keskuspesula Oy
Yhtiökokous ja osakaskokous
Jarva Pasi, varajäsen Huusari Minna

Monetra Oy
Yhtiökokous ja neuvottelukunta
Talousjohtaja

Tiedoksi

Asianosaiset sekä mainitut yhtiöt ja yhteisöt.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.