Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 286 Kunnanhallituksen jaoston nimeäminen

244Dno-2021-824

Perustelut

Toimintasäännön 5 §:n mukaan kunnanhallituksen valitsemassa jaostossa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja. Jaoston puheenjohtajien tulee olla kunnanhallituksen jäseniä.

Toimintasäännön 7 §:n mukaan kunnanhallituksen jaoston ratkaisuvaltaan kuuluu:
- käsitellä viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka erityislakien tai asetusten mukaan on osoitettava kunnan monijäseniselle toimielimelle
- tehdä erityislakien tai asetusten mukaiset yksilöpäätökset, ellei päätösvalta kuulu viranhaltijalle
- tekee päätökset perusopetuslain 36 §:n ja lukiolain 41 §:n mukaisesta oppilaan erottamisesta määräajaksi

Vaalikelpoisuudesta kunnanhallituksen asettamaan jaostoon on voimassa samat säädökset kuin Kuntalain 73 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen.Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Kunnanhallitusta valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä sekä varsinaisina että varajäseninä vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee
siis erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Jos kiintiöstä poiketaan, syy tulee kirjata valintapäätökseen.

Valtuusto on kokouksessaan 9.8.2021 päättänyt kunnanhallituksen toimikaudeksi neljä vuotta.

Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus nimeää jaoston jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi jaoston jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025 seuraavat:

Jäsen

Varajäsen

Pirjo Heikkinen pj 1.8.2021 - 30.6.2023
Minna Huusari pj 1.7.2023 – 31.5.2025

Minna Huusari 1.8.2021 - 30.6.2023
Pirjo Heikkinen 1.7.2023 – 31.5.2025

Tapio Juvani vpj 1.8.2021 - 30.6.2023
Janne Halunen vpj 1.7.2023 – 31.5.2025

Janne Halunen 1.8.2021 - 30.6.2023
Tapio Juvani 1.7.2023 – 31.5.2025

Kaisu Juvani

Heikki Alakärppä

Sanna Laine

Keijo Alahuhtala

Valtter Tahkola

Tuukka Myllymäki 1.8.2021 - 30.6.2023
Janne Malkamäki 1.7.2023 – 31.5.2025

Kunnanhallitus määräsi puheenjohtajaksi Pirjo Heikkisen 1.8.2021 - 30.6.2023 väliseksi ajaksi ja Minna Huusarin 1.7.2023 – 31.5.2025 väliseksi ajaksi, varapuheenjohtajaksi Tapio Juvanin 1.8.2021 - 30.6.2023 väliseksi ajaksi ja Janne Halusen 1.7.2023 – 31.5.2025 väliseksi ajaksi.

Kunnanhallituksen puheenjohtajalla on kunnanhallituksen jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tiedoksi

Asianosaiset.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.