Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 288 Neuvostojen nimeäminen

244Dno-2021-826

Perustelut

Kuntalain 30§:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunta määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimintasäännön 6 §:n 14 kohdan mukaan kunnanhallitus nimeää neuvostot.

Kuntalain74 §:n mukaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Toimikuntia ja neuvostoja valittaessa on otettava huomioon Tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä sekä varsinaisina että varajäseninä vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Jos kiintiöstä poiketaan, syy tulee kirjata valintapäätökseen. Erityinen syy voi olla esimerkiksi se, että jollakin erityisalalla on vain nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Erityiseen syyhyn vetoavan on perusteltava vaatimuksensa. Oikeuskäytännössä kunnalla on ollut oikeus poiketa tasa-arvolain sukupuolikiintiöstä lähinnä silloin kun toimielimiin valitaan jäseniä virka- tai luottamushenkilöaseman perusteella. Tällöin on useimmiten kysymys toimikunnista, joihin voidaan valita myös viranhaltijoita virka-asemansa perusteella.

Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen seuraavat toimielimet, nimeää niihin jäsenet ja varajäsenet sekä määrää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- vammaisneuvosto
- seniorineuvosto
- lapsi-, nuoriso- ja perheneuvosto (LANUPE)
- veteraanien neuvottelukunta

Eläkeliiton Kempeleen yhdistys ry:tä, Kempeleen Eläkeläiset ry:tä ja Rantalakeuden Eläkkeensaajat ry:tä pyydetään nimeämään edustajansa ja varaedustajansa seniorineuvostoon.
Vammaisneuvostolle annetaan oikeus kutsua jäseniksi 2-3 eri vammaisjärjestön edustajaa.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi toimikaudekseen seuraavat toimielimet. Nimesi niihin jäsenet sekä varajäsenet ja määräsi puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.


Vammaisneuvosto:

Jäsen

Varajäsen

Arto Jalonen pj

Sirpa-Helana Karjalainen

Sari Kauppila

Jaana Ervasti

Paula Pohjanrinne

Saara Ukura

Tapio Askeli

Teija Estabrook

Pekka Vatjus-Anttila

Antti Nuoristo

Eija Keränen vpj

Liisa Lumijärvi

Timo Niemelä

Jorma Kananen

Asko Alasalmi

Sanna Kouva

Vammaisneuvostolle annetaan oikeus kutsua jäseneksi 2-3 eri vammaisjärjestön edustajaa.
Vastuuviranhaltijana vammaisneuvostossa toimii erityisryhmien palveluesimies.

Seniorineuvosto:

Jäsen

Varajäsen

Kerttu Mömmö pj

Arto Kyngäs

Ritva Rundgren

Eija Keränen

Teemu Kakko

Sirpa-Helena Karjalainen

Jaana Ervasti vpj

Anitta Pellikka

Anu Mäkelä

Paula Pohjanrinne

Toivo Piira

Antti Nuoristo

Soile Punkari

Similä Kai

Eläkeliiton Kempeleen yhdistys ry:tä, Kempeleen Eläkeläiset ry:tä ja Rantalakeuden Eläkkeensaajat ry:tä pyydetään nimeämään edustajansa ja varaedustajansa seniorineuvostoon.
Vastuuviranhaltijana toimii kotihoidon johtaja.

Veteraanien neuvottelukunta:

Jäsen

Varajäsen

Heikki Alakärppä

Pertti Sankilampi

Kai Similä vpj

Raimo Karhu

Tuukka Myllymäki pj

Juha Erkkilä

Paula Pohjanrinne

Saara Ukura

Kalevi Kerttula

Pekka Vatjus-Anttila

Arto Kyngäs

Timo Honkonen

Arto Jalonen

Arto Hämäläinen

Veteraanien neuvottelukunnalle annetaan oikeus kutsua 2-3 eri veteraanijärjestön edustajaa neuvottelukuntaan.
Vastuuviranhaltijana toimii veteraaniasiamies.

Lapsi-, nuoriso-, ja perheneuvosto (LANUPE):

Jäsen

Varajäsen

Tuukka Myllymäki pj

Anu Leivo

Sini Pekkala

Sanna Kouva

Leena Askeli vpj

Kai Similä

Anne-Mari Jaara

Sirpa-Helana Karjalainen

Tommi Torvikoski

Paula Pohjanrinne

Sari Janatuinen

Jarkko Laava

Minna - Maaria Sipilä

Petra Neitola

Vastuuviranhaltijana toimii sivistys- ja hyvinvointijohtaja.
Nuorisovaltuustoa pyydetään nimeämään edustajansa ja varaedustajansa LANUPE- neuvostoon.

Tiedoksi

Asianosaiset, vastuuviranhaltijat.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.